Genova Property Group Delårsrapport januari- juni 2021

Perioden januari-juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 141,8 Mkr (110,6), en ökning med 28 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 104,2 Mkr (84,9), en ökning med 23 procent.
 • Förvaltningsresultatet1 ökade med 69 procent till 34,8 Mkr (20,6) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 11,0 Mkr (0,4), motsvarande 0,28 kr (-0,01) per stamaktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 263,8 Mkr (231,0), motsvarande 6,06 kr (6,84) per stamaktie.
 • Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna ökade med 53 procent till 2 563,0 Mkr
  (1 675,3), motsvarande 64,76 kr (54,53) per stamaktie.

Kvartalet april-juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 78,2 Mkr (56,6), en ökning med 38 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 58,7 Mkr (44,9), en ökning med 31 procent.
 • Förvaltningsresultatet1 ökade med 95 procent till23,2 Mkr (11,9) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 9,9 Mkr (1,4), motsvarande 0,25 kr (0,05) per stamaktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 160,4 Mkr (40,4), motsvarande 3,71 kr (0,97) per stamaktie. Utöver ökat förvaltningsresultat beror ökningen på högre värdeförändringar under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2020.
   
  1) Fr o m Q4 2020 har valutakurseffekter brutits ut ur förvaltningsresultatet och redovisas på egen rad i resultaträkningen där jämförelsesiffrorna räknats om.

 

Väsentliga händelser under och efter perioden

Andra kvartalet

 • I april meddelade Genova att bolaget föreslagit inlösen av utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagsordningen, vilket beskrivits i kallelsen till årsstämman.

 • I april offentliggjorde Genova prospekt och ansökte om upptagande till handel av sina gröna hybridobligationer vid Nasdaq Stockholm.
 • I maj tecknades ett nytt grönt hyresavtal med Polismyndigheten på sex år samt en förlängning med Botkyrka kommun på tre år. Avtalen, som avser fastigheter i Tumba, omfattar närmare 9 000 kvm med totala årliga hyresvärden om cirka 13,6 Mkr. Hyresnivåerna i de nya avtalen har höjts med i snitt 25 procent med hyror upp till 1 600 kr/kvm.
 • I maj emitterade Genova framgångsrikt ytterligare gröna hybridobligationer om 200 Mkr under utestående ramverk.
 • I maj tecknades avtal om förvärv av en grön projektfastighet för lager och logistik i Uppsala. Fastigheten ligger strategiskt belägen och kommer vid färdigställande innehålla cirka 14 000 kvm uthyrbar yta för lager och logistik. Total investering för Genova vid färdigställande beräknas uppgå till 210 Mkr (15 000 kr/kvm) före avdrag för latent skatt. Tillträde är planerat till augusti 2021.
 • I maj beslutade årsstämman i Genova om inlösen av samtliga preferensaktier i bolaget med stöd av inlösenförbehåll i bolagsordningen. Som avstämningsdag för inlösen fastställdes 9 juni 2021. Den 7 juni var sista dag för handel i Genovas preferensaktie.
 • I maj beslutade årsstämman om emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i bolaget för 125 kronor och 10 öre per stamaktie under perioden från och med den 20 juni 2024 till och med det datum som infaller 30 kalenderdagar därefter. Alla anställa har erbjudits att delta i programmet och i juni tecknade personalen 400 000 teckningsoptioner.
 • I juni tecknades avtal om förvärv av fastighet med utvecklingspotential i Täby till ett underliggande fastighetsvärde om 92 Mkr. Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 5,5 Mkr med ett förväntat initialt driftnetto om cirka 4,7 Mkr. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 4 400 kvm med en sammanlagd markyta om cirka 6 300 kvm. Genova bedömer att framtida bostadsbyggrätter kommer att uppgå till cirka 16 000 kvm ljus BTA. Tillträde är planerat till den 1 september 2021.
 • I juni tecknades avtal om förvärv av fastigheter med utvecklingspotential i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 97 Mkr. Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 6,9 Mkr med ett förväntat initialt driftnetto om drygt 4,8 Mkr. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 4 900 kvm med en sammanlagd markyta om närmare 9 200 kvm. Genova bedömer att framtida bostadsbyggrätter kan komma att uppgå till närmare 23 000 kvm ljus BTA. Tillträde är planerat till den 1 september 2021.
 • I juni offentliggjorde Genova prospekt och ansökte om upptagande till handel av de gröna hybridobligationer vid Nasdaq Stockholm som emitterades i maj 2021.

Händelser efter periodens utgång

 • I juli tecknades ett nytt hyresavtal med Cytiva på två år avseende 2 000 kvm i fastigheten Boländerna 9:11 i Uppsala. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 2,1 Mkr.

 

VD-KOMMENTAR

Genova fortsatte sin tillväxtresa under första halvåret 2021. Förvärv som stärker intjäningen långsiktigt genomfördes och vi ökade volymen i den pågående byggnationen av bostäder avsevärt. Produktionen kommer öka ytterligare under hösten med projektstarter med ett tydligt hållbarhetsfokus på våra huvudmarknader Stockholm och Uppsalaregionen.

Genova redovisar för första halvåret 2021 en väsentlig ökning i såväl substansvärde som förvaltnings-resultat, våra viktigaste tillväxtmått. Förvaltningsresultatet för de senaste 12 månaderna steg till 75 Mkr, en ökning per stamaktie om 76 procent. Tillväxten i substansvärde per stamaktie uppgick till 19 procent. I takt med att vi tillträder genomförda förvärv kommer intjäningskapaciteten att öka ytterligare under andra halvåret.

Ökad pågående produktion

Under första halvåret ökade vi produktionstakten väsentligt av hållbara bostäder för egen förvaltning genom byggstart av projekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i vårt pågående projekt i Norrtälje.

Med dessa projekt om totalt cirka 60 000 kvm kommer vi under perioden 2022–2023 stärka våra hyresintäkter med över 100 Mkr per år och tillföra närmare 1 000 hyresbostäder till vårt bestånd. Vi planerar för byggstarter av ytterligare projekt under andra halvåret med totalt 70 000 kvm, innehållande närmare 800 bostäder, skola, förkola mm. Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor på våra huvudmarknader och vi har kapacitet i organisation och finansiering att växla upp produktionen. Målet är att från 2022 ha minst 1 500 bostäder i pågående produktion årligen.

Förvärv med stabila kassaflöden och potential

Genom förvärv av förvaltningsfastigheter med utvecklingspotential stärker vi vår intjäning, samtidigt som det ger möjlighet att skapa nya byggrätter. Under andra kvartalet förvärvade vi två fastigheter i Täby respektive Uppsala som båda har potential för framtida bostadsutveckling. Det är strategiskt belägna fastigheter med stabila kassaflöden i attraktiva tillväxtkommuner där vi äger flera fastigheter sedan tidigare.

Grön finansiering

Genovas samtliga byggnader i pågående projekt uppförs med en tydlig hållbarhetsprofil och kommer att miljöcertifieras. Det ger oss ett effektivt verktyg i förvaltningen och en tydlig målstyrning mot ökad miljöprestanda. Under 2021 tar Genova ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete och kommer bland annat att fokusera på certifiering av befintliga förvaltningsfastigheter och prioritera grön finansiering. I maj emitterade Genova ytterligare 200 Mkr under sin gröna hybridobligation. Vi har därmed emitterat totalt 700 Mkr under utestående ramverk om 1 250 Mkr. Kapitalet används enligt det gröna ramverket samt för inlösen av utestående preferensaktier i juni, en förändring i vår kapitalstruktur som bidrar till både stärkt kassaflöde och bättre förutsättningar och villkor för fortsatt tillväxt.

Tillväxt och hållbarhet i fokus

I juni var det ett år sedan Genovas notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm, en milstolpe för bolaget. När Affärsvärlden i maj utsåg pristagare för noteringar 2020 tilldelades Genova priset för bästa notering i kategorin ”Kvalitet i klassen miljardbolag”. Det är förstås väldigt roligt för oss att Genova uppmärksammas för arbetet med stamaktienoteringen. Jag är stolt över att vi kunde genomföra erbjudandet och noteringen på ett framgångsrikt sätt i den osäkra marknaden som då rådde. Vi hade investerare som trodde på oss, en långsiktig plan och ett starkt team, vilket gjorde det möjligt. Utvecklingen sedan noteringen visar att vår affärsidé med hållbart värdeskapande, kvalitet och långsiktighet uppskattas av marknaden. Nu ser vi fram emot ett intensivt andra halvår, med tillväxt och hållbarhet i fokus.

Michael Moschewitz, VD

 

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats: www.genova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021 kl 08.00 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se