Genova gör strategiskt bolagsförvärv i Västsverige – förvärvar 50 procent av Järngrinden samt avser finansiera förvärvet delvis genom en riktad kontantemission av stamaktier

För att läsa det fullständiga pressmeddelandet, vänligen besök https://genova.se/investerare/riktadnyemission2021/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se