Genova renodlar beståndet i strategisk bytesaffär med ADR Fastigheter - förvärvar för 104 Mkr och säljer för 214,5 Mkr

Genova har idag avtalat om en bytestransaktion med ADR Fastigheter där Genova avyttrar fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 214,5 Mkr och samtidigt förvärvar en portfölj med fastigheter i Storstockholm, Nyköping och Hallstahammar till ett underliggande fastighetsvärde om 104 Mkr.

 

Fastigheterna som Genova förvärvar har en total uthyrbar yta om 6 651 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 5,9 Mkr (880 kr/kvm) där cirka 35 procent av hyresintäkterna kommer från bostäder och de resterande intäkterna kommer från kommersiella verksamheter.

 

Fastigheten som Genova avvyttrar är ett nybyggt long-stay hotell som färdigställdes 2018 med en uthyrbar yta om 5 600 kvm och ett årligt hyresvärde om 11,4 Mkr (2 035 kr/kvm). Genova förvärvade fastigheten under 2018 till ett underliggande fastighetsvärde om 188 Mkr.

 

”Med denna affär avyttrar Genova ett färdigutvecklat hotell och minskar kommersiell exponering i utbyte mot fastigheter med potential för hyreshöjningar och utvecklingsmöjligheter samt en betydande andel intäkter från hyresbostäder.”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

Förvärvet i sammandrag:

Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 104 Mkr (15 600 kr/kvm)

Uthyrningsbar yta: 6 651 kvm

Årligt hyresvärde: 5,9 Mkr (880 kr/kvm)

 

Försäljningen i sammandrag:

Försäljning, underliggande fastighetsvärde: 214,5 Mkr (38 300 kr/kvm)

Uthyrningsbar yta: 5 600 kvm

Årligt hyresvärde: 11,4 Mkr (2 035 kr/kvm)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 252 000 kvm samt innehade 6 867 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se