Genova utökar samarbetet med Green Group genom förvärv av projektfastigheter i Järfälla

Genova och Green Group utökar sitt samarbete genom att förvärva fastigheterna Veddesta 1:20 och Veddesta 1:29 som ligger i direkt anslutning till varandra inom utvecklingsområdet Södra Veddesta i Järfälla. Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 115 Mkr. Genova har sedan december 2021 ett joint venture-bolag ”Greenova” med Green Group som utgörs av tre fastigheter i Åkersberga.

 

De nu förvärvade fastigheterna har tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 4 000 kvm med en tomtareal om cirka 13 000 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 8 Mkr varav strax cirka 5 Mkr utgörs av Norrtälje Bil & Diagnos AB som drivs under varumärket MECA. Hyresavtalet löper med en återstående avtalstid om 7 år och skrevs av köparen i samband med tillträdet.

 

Det gemensamägda bolaget avser att initiera en planprocess för utveckling av främst hyresbostäder och bedömer att den framtida volymen potentiellt kan uppgå till cirka 45 000 kvm ljus BTA.

 

”Genova är mycket glada över möjligheten att kunna bygga vidare på vårt fina samarbete med Green Group. Fastigheterna som förvärvas har ett befintligt kassaflöde med ytterligare uthyrningsmöjligheter och framtida utvecklingspotential vilket ligger helt i linje med Genovas strategi för långsiktigt värdeskapande.”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

”Det känns väldigt tillfredställande att genom aktivt uthyrningsarbete ha skapat trygga och högavkastande fastigheter redan vid tillträdet och samtidigt ha ett spännande planarbete framför oss”, kommenterar Gustaf Grundström, VD för Green Property.

 

”Vi tycker att det är väldigt kul att kunna stärka banden med Genova och hitta denna typ av affär där våra respektive team kan föra sin kompetens till bordet. Vi har nu på kort tid förvärvat fem fastigheter i väldigt bra lägen där samtliga har ett bra kassaflöde och med framtida potential i planarbete, det ser jag som en bra start på ett starkt framtida samarbete mellan våra bolag” kommenterar Niklas Borg VD Green Group.

 

Länia Företagsförmedling AB har varit säljarens rådgivare i affären.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,0 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se