Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) (“Genova” eller “Bolaget”) höll den 4 maj 2022 årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Vidare beslutade årsstämman om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till Bolagets förfogande stående medel om totalt cirka 386 miljoner kronor, inklusive årets förlust om cirka 43 miljoner kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 550 000 kronor (föregående år 450 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 290 000 kronor (föregående år 220 000 kronor) till vardera ledamot. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrat arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 85 000 kronor och oförändrat arvode till övriga ledamöter om 60 000 kronor vardera samt ett oförändrat arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 50 000 kronor och ett oförändrat arvode till övriga ledamöter om 40 000 kronor vardera.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. För tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseordförande Mikael Borg och till styrelseledamöter omvaldes Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Erika Olsén, Maria Rankka och Anette Asklin.

Information om styrelseledamöterna finns tillgänglig på Genovas webbplats, https://genova.se/investerare/bolagsstyrning/.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag. Auktoriserade revisorn Henrik Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor även för räkenskapsåret 2022.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av stamaktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt bemyndigandet ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att det totala antalet stamaktier, antalet stamaktier som konvertibler kan konverteras till och antalet stamaktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet högst får motsvara tio (10) procent av det sammanlagda antalet stamaktier i Bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

Kompletta förslag
Styrelsens och valberedningens kompletta förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.genova.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida senast den 18 maj 2022.

Övrigt
Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt även genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 maj 2022 kl. 11.00 CEST.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se