Genova förvärvar fastigheter i Norrtälje för cirka 153 Mkr

Genova har idag avtalat om att förvärva fastigheterna Jungfrun 2 och Jungfrun 3 i Norrtälje, belägna i direkt anslutning till Genovas befintliga fastighet Jungfrun 4 i Norrtälje. De förvärvade fastigheterna har en uthyrbar yta om cirka 10 800 kvm där 96 procent av ytorna är uthyrda. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 Mkr före avdrag för latent skatt.

 

Årligt hyresvärde uppgår till cirka 10,5 Mkr med ett bedömt driftnetto om cirka 7,2 Mkr. Majoriteten av hyresintäkterna kommer från gymnasieverksamhet som bedrivs av Norrtälje kommun och Skärgårdsgymnasiet. Övriga intäkter avser kommersiella verksamheter. Den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till cirka 4,3 år.

 

Efter tillträde kommer Genova äga fastigheter i anslutning till varandra om cirka 30 000 kvm markyta i ett område som på längre sikt bedöms kunna utvecklas med bostäder.

 

”Detta är ett förvärv som ligger helt i linje med Genovas strategi. Vi förvärvar fastigheter med stabila kassaflöden och långsiktig utvecklingspotential i ett bra läge i en kommun med stark demografisk tillväxt. Genova är redan etablerat i Norrtälje då vi äger grannfastigheten och dessutom driver vårt största bostadsprojekt några kvarter bort. Det är glädjande att kunna utöka vår närvaro i en tillväxtkommun som Norrtälje”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

 

Tillträde planeras ske den 10 juni 2022.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 267 000 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se