Genova Property Group Delårsrapport januari–september 2022

Perioden januari-september 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 286,0 Mkr (225,2), en ökning med 27 procent. 
 • Driftsöverskottet uppgick till 206,1 Mkr (170,6), en ökning med 21 procent.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent till 95,6 Mkr (65,9), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 55,1 Mkr (17,9), motsvarande 1,31 kr (0,45) per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 415,7 Mkr (348,4), motsvarande 8,01 kr (7,59) per aktie.
 • Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna ökade med 26 procent till 3 703,0 Mkr
  (2 935,3), motsvarande 88,21 kr (69,94) per aktie.

 

Kvartalet juli-september 2022

 • Hyresintäkterna uppgick till 100,3 Mkr (83,4), en ökning med 20 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 73,8 Mkr (66,4), en ökning med 11  procent.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 39,3 Mkr (31,1), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 24,0 Mkr (19,1), motsvarande 0,57 kr (0,48) per aktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 73,2 Mkr (84,6), motsvarande 0,95 kr (1,83) per aktie.

 

Händelser under tredje kvartalet

 • Edvard Schéele har meddelat att han lämnar sin tjänst som CFO för en ny tjänst utanför bolaget. Edvard kommer att fortsätta sin tjänst fram till årsskiftet.  
 • Detaljplanen för Genovas stadsutvecklingsprojekt Viby, beläget i centrala Brunna i Upplands-Bro kommun har vunnit laga kraft. Total beräknad uthyrbar yta vid färdigställande beräknas till cirka 60 000 kvm. Projektet, som delägs till 30 procent av fastighetsbolaget K2A, planeras byggstartas under fjärde kvartalet 2022.
 • Färdigställt och flyttat in 66 hyresbostäder i den första etappen av projekt Handelsmannen (kvarteret Tryckeriet) i Norrtälje.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Henrik Zetterström är anställd som ny CFO och kommer att tillträda sin tjänst den 1 januari 2023.
 • I oktober antogs detaljplanen för Genovas kommande projekt i Ekeby, Uppsala omfattande bostäder och livsmedelsbutik.   

 

VD-KOMMENTAR

Att inflation, stigande räntor och en osäker geopolitisk omvärld skapar samhällsutmaningar undgår ingen i dagsläget. Utvecklingen manar till försiktighet och Genovas fokus på kassaflöde, god likviditet och att värna balansräkningen är viktiga inslag för att navigera i en osäker omvärld. Samtidigt redovisar vi ett kvartal med fortsatt tillväxt i förvaltningsresultat och substansvärde. Genovas affärsmodell som kombinerar stabila kassaflöden från förvaltningsfastigheter med projektutveckling för långsiktigt ägande, tjänar bolaget väl även i denna marknadssituation.

 

Stabil finansiering

Vi upplever en väl fungerande bankmarknad medan obligationsmarknaden är fortsatt utmanande och i det närmaste stängd. Detta skapar utmaningar för fastighetssektorn som helhet då sektorn i stor omfattning finansieras via obligationer. Genovas finansiering utgörs i huvudsak av banklån hos de större nordiska bankerna, cirka 80 procent, och resterande del är obligationsfinansiering varav merparten utgörs av gröna obligationer. Vi har under perioden arbetat aktivt med vår kapitalstruktur för att säkerställa Genovas långsiktiga finansiering och tecknade under andra kvartalet nya finansieringsavtal för 3,2 miljarder kronor avseende befintlig förvaltningsportfölj samt beviljades ytterligare byggnadskreditiv om 400 Mkr för projekt­utveckling. Det innebär att vi har refinansierat en betydande andel av lånevolymen, med lång kapitalbindning till förmånliga villkor samtidigt som vi stärkt vår likviditet. Vi strävar efter en god framförhållning för att hantera kreditförfall vilket innebär att vi kontinuerligt utvärderar alternativ för refinansiering 12–24 månader före förfall. 

 

Fortsatt tillväxt

Genova fortsatte att växa lönsamt under perioden genom förvärv samt färdigställda projekt och redovisar en ökning såväl i hyresintäkter som i förvaltningsresultat och substansvärde per aktie. Samtidigt präglades tredje kvartalet av stigande räntor och ökade energipriser. Merparten av Genovas hyresavtal inflationsjusteras enligt konsumentprisindex vid årsskiftet, vilket ger en viss motvikt till kostnadsökningar. Under kvartalet genomfördes ett flertal uthyrningar och vi ser en fortsatt god efterfrågan på Genovas lokaler. Vi har en nära dialog med hyresgästerna och bedömningen är att det finns förmåga att hantera hyreshöjningar. Vår hyresgästmix, där cirka 60 procent av våra hyresintäkter kommer från samhällsfastigheter, bostäder samt dagligvaru­handel, ger god riskspridning samtidigt som snitthyran i det totala fastighetsbeståndet är relativt låg, cirka 1 450 kr/kvm.

 

Pågående och planerade projekt

Genova har idag fyra projekt i pågående produktion med byggnation av cirka 800 hyresbostäder samt lokaler i expansiva delar av Uppsala och Stockholmsregionen för eget långsiktigt ägande. Samtliga projekt löper på bra och har planerade inflyttningar under innevarande år fram till 2024. Under tredje kvartalet slutförde vi första etappen i vårt största pågående projekt, Handelsmannen 1 i Norrtälje, med inflyttning av en förskola samt 66 hyresbostäder i kvarter Tryckeriet och under kommande kvartal flyttar vi in ett äldreboende samt ytterligare hyresbostäder.

 

Närmast i planeringen ligger stadsutvecklingsprojektet Viby i Upplands-Bro, för vilket en ny detaljplan vann laga kraft under kvartalet. Vibyprojektet är ett exempel på Genovas långsiktiga värdeskapande där vi sedan förvärvet 2014 arbetat metodiskt med att skapa förutsättningar för en helt ny stadsdel med olika boendeformer, service, skolor och grönområden om totalt cirka
60 000 kvm uthyrbar yta.

 

På entreprenadmarknaden ser vi tecken på en avmattning vad gäller priser. Det ger förutsättningar för rimliga byggkostnader i våra kommande och planerade projekt. För Vibyprojektet, som vi planerar att byggstarta under fjärde kvartalet 2022, bedömer vi för närvarande förutsättningarna för såväl finansiering som upphandling av entreprenör som goda.

 

Jag kan återigen konstatera att Genovas affärsmodell och verksamhet har en motståndskraft och stabilitet med tydlig långsiktighet och fokus på kassaflöden. Våra egenutvecklade byggrätter i bra lägen har låga ingångsvärden och betydande övervärden som idag ej reflekteras i vår balansräkning. Vi har full kontroll över byggrättsportföljen och således även en flexibilitet att anpassa projektutvecklingen framåt utifrån rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Samtidigt genererar våra förvaltningsfastigheter trygga och goda kassaflöden. I nuvarande marknadsläge är detta mer betydelsefullt än någonsin.

 

Michael Moschewitz, VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2022 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,0 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 299 700 kvm samt innehade cirka 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.30 CEST.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se