Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) höll den 3 maj 2023 årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades:

 

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition beträffande Bolagets resultat och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Vidare beslutade årsstämman om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till Bolagets förfogande stående medel om totalt cirka 294 miljoner kronor, inklusive årets förlust om cirka 33 miljoner kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om oförändrat arvode till styrelsen om 550 000 kronor till styrelsens ordförande och om 290 000 kronor till vardera ledamot. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 100 000 kronor (föregående år 85 000 kronor) och med 75 000 kronor (föregående år 60 000 kronor) till vardera ledamot samt om oförändrat arvode om 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och om 40 000 kronor till vardera ledamot.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseordförande Mikael Borg och till styrelseledamöter omvaldes Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Erika Olsén, Maria Rankka och Anette Asklin.

Information om styrelseledamöterna finns tillgänglig på Genovas webbplats, www.genova.se.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag. Auktoriserade revisorn Henrik Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor även för räkenskapsåret 2023.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare. De förändringar som skett i förhållande till de riktlinjer som antogs av årsstämman 2021 gäller beslutsprocessen för utfall av rörlig ersättning och sedvanlig lönerevision avseende andra ledande befattningshavare än den verkställande direktören.

 

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för 2022.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram enligt vilket Bolaget erbjuder upp till 33 personer inom koncernen att förvärva totalt 400 000 teckningsoptioner i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer anställda och konsulter i Bolaget. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att tilldelas teckningsoptioner. Om samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 400 000 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 1 procent (beräknat på antalet stamaktier vid tidpunkten för stämman). Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 400 000 teckningsoptioner ökas med 480 000 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 1,20 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag med efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av stamaktier i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av stamaktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt bemyndigandet ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att det totala antalet stamaktier, antalet stamaktier som konvertibler kan konverteras till och antalet stamaktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet högst får motsvara tio (10) procent av det sammanlagda antalet stamaktier i Bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om återköp av egna stamaktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier.

Kompletta förslag

Styrelsens och valberedningens kompletta förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.genova.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på Bolagets webbplats senast den 17 maj 2023.

Övrigt

Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt även genom poströstning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 369 tkvm samt innehade cirka 9 200 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 maj 2023 kl. 11.30 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se