Genova har löst in utestående obligationslån om 410 Mkr

Genova har idag slutligt löst in utestående obligationslån med ISIN SE0013222593 (seniora icke säkerställda obligationer 2019/2023) och med slutgiltigt förfall den 30 september 2023.  Det totala kvarstående beloppet som löstes in uppgick till 410 Mkr efter att Genova makulerat sina tidigare återköpta obligationer om 115 Mkr i samband med inlösen.

Obligationslånet har löpt med en kupong om 3 månaders STIBOR plus 5,25 procent och återbetalningen finansieras med befintlig likviditet.

"Genova har under 2023 haft som fokus att stå väl rustade inför våra obligationsförfall och det är positivt att vi kan hantera aktuellt förfall med befintlig likviditet. Fokus framgent är fortsatt att värna balansräkningen och säkerställa god likviditet", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 366 000 kvm samt innehade cirka 8 900 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se