Genova bekräftar förtida inlösen av obligationslån 2020/2024

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Genova”) skickade den 27 oktober 2023 ett villkorat meddelande om förtida inlösen (”Inlösen”) till samtliga innehavare av Bolagets utestående obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014808820 (de ”Utestående Obligationerna”). Inlösen av de Utestående Obligationerna var villkorad av en framgångsrik emission av nya gröna obligationer med ett initialt emissionsbelopp om SEK 500 miljoner och en löptid om 3 år under ett totalt ramverk om SEK 750 miljoner (de ”Nya Gröna Obligationerna”). Genova meddelar härmed att likviddagen för de Nya Gröna Obligationerna har ägt rum och att villkoret för Inlösen därmed har blivit uppfyllt.

 

De Utestående Obligationerna kommer att inlösas i förtid till ett pris motsvarande 102,25 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Avstämningsdagen för Inlösen är den 17 november 2023 och likviddagen för Inlösen är den 24 november 2023. De Utestående Obligationerna kommer i samband med Inlösen att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

 

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,3 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 370 000 kvm samt innehade cirka 9 000 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023, kl 16.00 CET.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se