En långsiktig förvaltningsstrategi

Genova står för en trygg, kostnadseffektiv och välfungerande fastighetsförvaltning. Det innebär både hög servicegrad och ett nära samarbete med hyresgästerna.

Sedan ett antal år tillbaka är Folktandvården i Uppsala en av Genovas hyresgäster. När de sökte en förändring och behövde utöka lokalytan såg Genova till att de kunde hyra lokalen under dem i samma byggnad.
– Det har varit utmanande att iordningställa lokalen för Folktandvården med verksamhetens höga krav på funktion och installationer, men även med tanke på omkringliggande verksamheter som bland annat innehåller musikskola och förskola.

Den aktiva förvaltningen har givit ett gott resultat med stadigt stigande hyresintäkter. Hyresavtal har omförhandlats framgångsrikt och därigenom fortsatt att bidra till stabilitet och trygghet i kassaflödet.
– Det är glädjande att se tillbaka på ett år med många lyckade omförhandlingar, men allra mest positivt är att kunderna ger oss fortsatt förtroende som deras hyresvärd.

Efterfrågan av kommersiella lokaler är fortsatt hög och uthyrningsarbetet av vakanta lokaler inom befintligt bestånd har även det varit lyckosamt under senaste åren. Förvaltning av kommersiella fastigheter ger Genova stabila kassaflöden och den ekonomiska tryggheten har bidragit till bolagets framgångsrika nyproduktion av bostäder.
– De kommersiella fastigheterna ger oss en stark och trygg grund att stå på. Nyproduktion av bostäder och omsorgsboenden är kapitalkrävande. Initialt krävs tunga investeringar och intäkterna faller ut först några år senare. Vårt kommersiella fastighetsbestånd med ett kontinuerligt kassaflöde gör oss mindre känsliga för marknadens svängningar.

I nära samarbete med kommuner och landsting tar Genova även fram helhetslösningar för vård- och omsorgsboenden. I dessa fall sköter Genova samordning och projektledning under hela processen från att arbeta fram ett koncept till projektering, byggnation och förvaltning. Målet är att röra sig bort från standardiserade institutionsmiljöer och bygga vård- och omsorgsboenden som människor mår bra av att vistas i.
– Boendemiljön i våra omsorgsboenden håller lika hög kvalitet som våra nyproducerade bostäder. Det ska märkas att vi lägger lite extra omtanke vid arkitektur och design.

Genovas affärsmodell präglas av långsiktighet. En långsiktig fastighetsförvaltning skapar både stabila kassaflöden och trygghet för hyresgästerna.
– Vi brukar säga att vi har ett evighetsperspektiv. Vi förvärvar och utvecklar fastigheter för att äga och förvalta långsiktigt, säger Henrik Sandström, förvaltning- och transaktionschef.