Luthagen

Luthagen

Kommun
Uppsala

Innehåll
Bostäder

Arkitekt
White

I det lummiga och hemtrevliga området, Luthagen, planerar Genova att uppföra nyproducerade bostäder. Planområdet ligger i korsningen Ringgatan/
Jumkilsgatan.

Luthagen är en stadsdel i Uppsala belägen strax nordväst om centrum. Bebyggelsen i Luthagen är påfallande mångsidig men domineras idag av relativt höga flerfamiljshus. De flesta är byggda under decennierna i mitten av 1900-talet, men det finns såväl äldre som yngre bebyggelse. Stadsdelen består delvis av slutna kvarter och delvis av mera öppet placerad bebyggelse. Stadsdelen är klassad som en av stadens kulturhistoriskt särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer. Området är grönt och lummigt som rymmer både delar med innerstadskaraktär och mer småskalig bebyggelse.

Planområdet ligger i korsningen Ringgatan/Jumkilsgatan. Ringgatan är en av de mer centrala gatorna i Luthagen. Gatan får sin tydliga karaktär av en storvuxen lövträdsallé längs gatans mitt. Bebyggelsen är mycket varierad och från olika tidsperioder. Den består i huvudsak av flerbostadshus i 3–4 våningar mot gatan. I området finns även radhus i 2–3 våningar. Bottenvåningarna längs gatan har inslag av verksamheter.

Inom fastigheten ryms idag en livsmedelsbutik. Den befintliga butiken ligger närmare gatan än omgivande bebyggelse, det vill säga har en något framskjuten placering i gaturummet, vilket kan förklaras av den publika verksamhet som byggnaden rymmer.

Genovas ambition är att riva befintlig byggnad.  Nya lokaler för Coops byggs i bottenvåningen på ett flerbostadshus. Den nya byggnaden har fyra våningar samt en indragen takvåning. Den nya byggnaden vill bidra till stadsdelens variation i stil, tidsuttryck och bostadsformer. 

Idé, Förstudie

planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan