Radhus nära till skärgård och stad.

Jaktvarvet

Kommun
Nacka

Innehåll
Bostäder

Skede
Samråd

Arkitekt
CJ Studio

På ett nedlagt varvsområde i söderläge, mitt bland Saltsjöbadens villor, inramad av vildvuxen grönska planerar Genova att bygga nya radhus i varierad form och uttryck, allt utifrån en omsorgsfull planering som omhändertar och stärker kopplingen till vattnet, grönskan och skärgården.

Idag är platsen stängd och otillgänglig och består till största delen av hårdgjord parkeringsyta och steniga snår. Detta ska vi ändra på. Det är en plats alldeles för värdefull för att gömmas bakom stängsel och lås. En av projektets drivkrafter grundar sig i att öppna upp platsen, låta den vara en fortsättning på kringliggande bebyggelsestruktur och stärka kopplingen till vattnet.

Få områden kring Stockholm är så förknippad med det traditionella villaboendet som Saltsjöbaden i Nacka. Jaktvarvets fria utsikt över vattnet och dramatiska bergsvägg som tornar upp sig i nordöst skapar en fantastisk plats. Här finns alla förutsättningar för en unik och enastående boendemiljö.

Vi har utgått från platsens karaktär men också hämtat inspiration från skärgården och sjöboden för att skapa samtida radhus med en variation i uttryck, gestaltning och planlösning. Strukturens utformning skapar genomsikt mellan husen, förstärker siktlinjer och fångar upp utsikter. Ett lager av småskalighet präglar rummen mellan husen där gröna förgårdar och trivsamma bostadsentréer möter gångfartsgator som ger trygghet och plats för lek. Genom gemensam bastu för boende adderas mervärden till ett redan unikt boende och mötesplatser för grannar att umgås kring.


Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan