Bo bland trädkronor och båtpendling

Kommun
Nacka

Innehåll
Bostäder

Skede
Samråd

Arkitekt/er
White


Nacka Strand utvecklas idag till en levande stadsdel med direkt närhet till såväl skärgården som centrala Nacka och innerstadens puls. 

Projektet söder om Fabrikörvägen präglas av ett dynamiskt läge i skärningspunkten mellan en framväxande urban bebyggelsemiljö, en rik skärgårdsnatur och en dramatisk topografi med branter mot Stockholms farled.

Det aktuella bebyggelseområdet, i södra delen av Nacka Strand, är väl synligt från farleden och består idag av en blandad bebyggelse som reser sig ur skärgårdslandskapets gröna fot. Strax intill den aktuella fastigheten finns en befintlig bostadsmiljö med fyra punkthus som står placerade längs med Fabrikörvägens norrsida mot Saltsjön. I förlängningen av Fabrikörvägen finns i sydväst en utsiktsplats och en nyanlagd kommunal lekplats, samt ett stråk upp mot södra Nacka Strand. Även i norr finns ett befintligt promenadstråk genom skogen, upp mot Västra Hällmarksparken.

I norr ansluter området till det framväxande Nacka Strand, med tillgång till såväl service som kommunal buss- och båttrafik liksom gemensamt parkeringsgarage. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en kompletterande bostadsbebyggelse längs med Fabrikörvägens sydsida. Ambitionen med projektet är att skapa en kvalitativ boendemiljö och samtidigt varsamt hantera och ansluta till områdets befintliga bostads- och skogsmiljö.

Bebyggelsen i projektet ska utformas för att utgöra en diskret ny årsring i Nacka Strands siluett, med dess dynamiska blandning av industriminne, kulturmiljö, kontors- och bostadsbebyggelse, som alla klättrar längs norrsluttningen mot Saltsjön.

Genom en varsam gestaltning av såväl byggnader som landskap är målsättningen att skapa ett vackert gaturum och en rik bostadsmiljö som omsorgsfullt möter det omgivande skärgårdslandskapet, med sin rika skogsmiljö. Bebyggelsen ska även bidra till att bibehålla platsens kulturhistoriska värde som en del av Riksintresset kring Stockholms farled.

För ytterligare information besök Nacka kommuns projektsida:

Västra Nacka strand Dp 5 Berget | Nacka kommun