Nya stadsrum i Ekeby

Kv Hindsgavl

Kommun
Uppsala

Innehåll
Bostäder och Handel

Planerad byggstart
2024

Arkitekt
DinellJohansson

Hela kvarteret Hindsgavl ska utvecklas och förstärkas som en mittpunkt i närområdet. Den nya bebyggelsen kommer anpassas efter områdets befintliga arkitektur och struktur.

Genovas ambition är att riva befintlig byggnad och ersätta den med en bostadsbyggnad med verksamhetslokaler i bottenvåningen. Den nya bebyggelsen ska bygga vidare på den nuvarande strukturen med halvöppna kvarter, uteplatser som bidrar till gemenskap mellan boende, remsor med förgårdsmark, högre bebyggelse mot torget och så vidare.

Den nya bebyggelsen i kv Hindsgavl placeras så att en ny torgyta skapas som spänner mellan Nordengatan och Fredriksbergsparken. Det nya torget förstärker ett befintligt men svagt samband genom området. Tillsammans med de nya butikslokalerna som vänder sig mot torget kommer detta bli en levande mötesplats i Ekeby.

Mot torg och gata är byggnadsvolymen högre för att markera den offentliga platsen och mot angränsande kvarter är byggnadshöjden lägre för att möte skalan på befintlig bebyggelse. I de lägre delarna finns bostäder i bottenvåningen med uteplatser mot gata, precis som i området i övrigt.

Ekeby, är en stadsdel i västra Uppsala, cirka 2 km från centrum. Ekeby har en egen tydlig bebyggelsekaraktär och en stark lokal gemenskap. Stadsstrukturen, från början av 1980-talet, relaterar till rutnätsstaden i Uppsalas centrala delar men har också tydliga drag av planeringsideal från 1960- och 1970-talet med tilltagen förgårdsmark, trafikseparering och mycket grönska i stadsbilden. Kvarteret Hindsgavl planerades som områdets servicecentrum där kärnan i etableringen var en dagligvarubutik intill ett torg, vilket finns på platsen även idag.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan