En växande fastighetsportfölj

Genova äger och förvaltar en växande portfölj av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på Storstockholm och Uppsala. Sedan starten 2006 har bolaget varit aktivt på fastighetsmarknaden med ett flertal framgångsrika fastighetstransaktioner. Beståndet växer också genom att Genova utvecklar och bygger för egen förvaltning och uthyrning.

En långsiktig förvaltningsstrategi

Genovas affärsmodell är att förvärva, utveckla, bygga och förvalta fastigheter på ett hållbart och lönsamt sätt. Modellen skapar värde, tillväxt, stabila kassaflöden och trygghet för hyresgästerna. Värdetillväxt och kassaflöden gör Genova mindre känsligt för marknadens svängningar och har starkt bidragit till bolagets framgångsrika nyproduktion av bostäder. Genovas bestånd av förvaltningsfastigheter består huvudsakligen av kommersiella fastigheter i bra lägen för handel, kontor, lager och omsorgsboenden. Genova äger även fastigheter där det planeras för framtida hyresrätter i kombination med samhällsfastigheter, ofta i nya stadsdelar. I takt med att pågående nybyggnadsprojekt färdigställs kommer bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgöra en ökande del av fastighetsbeståndet.

Förvärvsprocessen

Genova arbetar löpande med att identifiera fastigheter som kan passa bolagets strategi och portfölj. Möjliga förvärvsobjekt omfattar både kassaflödesgenererande fastigheter, fullt eller delvisa uthyrda, och tomma byggnader med potential för utveckling och uthyrning.

Genovas ambition är att fastigheterna som förvärvas även ska ge möjlighet att på sikt skapa byggrätter för framtida nybyggnadsprojekt. I de fall Genova ser möjligheter för utveckling av bostäder och samhällsfastigheter påbörjas ett aktivt arbete tillsammans med kommunerna angående nya detaljplaner.

Ofta finns den kategorin av fastigheter som vi söker utanför citykärnorna men med ett bra läge avseende kommunikationer och transporter. Genom upprustning och med aktiv förvaltning kan fastigheterna på så sätt utvecklas till att bli attraktiva lokaler för fler hyresgäster. Genova har kontinuerligt kontakter med mäklare och konsulter avseende nya affärsmöjligheter och söker aktivt upp potentiella förvärvsfastigheter.

Ett växande fastighetsbestånd

Genova fortsätter att växa. Under det senaste året har vår portfölj av förvaltningsfastigheter ökat från 1,7 Mdkr till närmare 2,5 Mdkr. Inräknat projekteringsfastigheter samt pågående nyanläggningar uppgår värdet till närmare 3 Mdkr. För kvartalet redovisar vi ökade intäkter och stärkt förvaltningsresultat från det växande fastighetsbeståndet. Under 2018 förtydligade vi Genovas inriktning på utveckling av fastigheter för långsiktig förvaltning med utgångspunkt från vår byggrättsportfölj. Vi ser detta som ett lönsamt och hållbart sätt för Genova att växa som fastighetsbolag, och styrkan i vår affärsmodell har bevisat sig i takt med att vår intjäningskapacitet ökat kvartal för kvartal. I linje med denna strategi minskar vi framöver andelen bostadsrättsprojekt. Istället kommer Genovas intjäning utvecklas genom ökade hyresintäkter samt värdeförändringar från nyproduktion av hyresrätter och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande.

Vi driver idag flertalet detaljplaner som är långt framskridna och som vi bedömer kommer kunna vinna laga kraft under 2019 och 2020. Totalt rör det sig om mer än 100 000 kvm vilket kommer möjliggöra produktion av närmare 2 000 planerade bostäder för långsiktig förvaltning, i Stockholms- och Uppsalaregionerna. I den fortsatta nyproduktionen och våra stadsutvecklingsprojekt kommer vi att intensifiera arbetet med hållbarhet. Med långsiktigheten i Genovas ägande har vi möjlighet att påverka och arbeta med många dimensioner av hållbarhet. Att bygga i trä är en viktig sådan.

I kombination med energisnåla bostäder och lokaler innebär det såväl mindre miljöpåverkan som lägre driftskostnader. De hyresrätter vi nu uppför i Knivsta, och som planeras stå klara första halvåret 2020, kommer certifieras enligt Svanen och finansieras med så kallade gröna lån. Planen är densamma för vårt kommande projekt i Norrtälje där vi bygger äldreboende, förskola och närmare 300 hyresrätter för egen långsiktig förvaltning.