Gemensamt värdeskapande

Stadsutveckling blir en allt viktigare del i Genovas långsiktiga affär. En detaljplan krävs när man ska bygga ut eller förändra användningen av ett område. Oavsett vad som planeras måste alla detaljplaner genomgå en särskild detaljplaneprocess innan den antas och vinner laga kraft.

Anna Molén är chef för Genovas Stadsutveckling. Hon är engagerad i hela samhällsplaneringen: allt från gestaltning och tekniska utmaningar till klimatproblematik.
– Genova är ett fastighetsbolag som verkligen tar ansvar och är en långsiktig förvaltare. Det är en perfekt utgångspunkt för en hållbar stadsutveckling.
Anna har gått utbildningen Urban Studies i Visby och byggde därefter på med en magister från samhällsplanerarlinjen på Stockholms universitet. Hennes första kontakt med kommunal planering var genom ett större infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Som anställd vid Sundbybergs kommun var hon bland annat ansvarig planarkitekt för utvecklingen av Sundbybergs stadskärna i samband med nedgrävningen av Mälarbanan.
– För mig handlar yrket om att få ihop en helhet – att hitta den ultimata kompromissen mellan alla olika förutsättningar och intressen. Hur ska man få ihop alla funktioner, all trafik, byggnader, parker, gator och människor? Staden är en levande organism som är spännande att jobba med. Det är allas fysiska livsrum, en smältdegel, ett kaos, som aldrig är statiskt.

Genovas affärsmodell innebär bland annat att bolaget sällan köper färdig planerade byggrätter, utan istället arbetar aktivt för att skapa nya byggrätter på befintliga fastigheter. Som ett viktigt steg i detta har ett nytt affärsområde skapats – stadsutveckling.
Utöver Anna har en planeringsarkitekt från den kommunala sidan precis anställts.
– I dagsläget har vi 25 detaljplaner i lite olika skeden – allt från positiva planbesked till detaljplaner i väntan på att vinna laga kraft. De flesta fastigheterna ligger i Stockholms- och Uppsalaregionen, men vi har flera spännande projekt på andra tillväxtorter.

Genova utvecklar och bygger för egen förvaltning. Det innebär ett långsiktigt ansvarstagande och ett engagemang. Den kontexten skapar utrymme för hållbar stadsutveckling.
– Jag tror på det gemensamma värdeskapandet; det som är bra för samhället är också bra för den enskilda affären. Det finns också en handlingskraft och ett driv hos Genova som jag ibland saknade på den kommunala sidan, säger Anna Molén och fortsätter:
– Jag tilltalas av Genovas affärsidé. Vi köper kassaflöden vilket gör affärsmodellen solid, något som blev tydligt när bostadsmarknaden dippade nyligen. Vi gör långsiktiga investeringar och differentierar vår produkt – på så vis blir Genova en viktig faktor i stadsplaneringen.

Ett av projekten hon arbetar med är kvarteret Handelsmannen i Norrtälje. Detaljplanen ska ut på granskning under våren 2019 och syftar till att möjliggöra ett äldreboende, en förskola och cirka 300 lägenheter i ett område precis bredvid kommunhuset. Området i stort är en stadsdel som kommunen arbetar med att utveckla till en ny blandad stadsdel inom de närmsta åren.
– Här kombineras Genovas hållbarhetsambitioner med kommunens hållbarhetsmål. Vi kommer bland annat att bygga mer i trä, något vi har erfarenhet av från tidigare projekt.
Anna Molén lyfter projektet i Knivsta som ett exempel på gott samarbete med kommunen.
– I Knivsta har vi en fastighet precis bredvid tågstationen, vägg i vägg med kommunhuset och Knivstas bibliotek. Idag består fastigheten av en grusad markparkering, en nedlagd matbutik och några andra verksamheter. Här planerar vi, tillsammans med fastighetsbolaget Redito, tre nya bostadskvarter och en park. Utöver bostäder tänker vi oss kommersiella verksamheter i bottenvåningen. I Knivsta har vi haft tidig medborgardialog, ett jättebra tillfälle att träffa och lyssna på Knivstabor.

Ett ytterligare projekt i startgroparna är en fastighet i Nacka kommun nära en ny tunnelbaneuppgång. Det är en central plats i den stora stadsutvecklingen som Nacka just nu genomgår.
– Här skapar vi förskola och bostäder precis vid entrén till Nacka Strand och ett stenkast från Nacka Forum.
Anna Molén framhäver vikten av att ge något tillbaka för att det ska bli ett hållbart stadsbyggande. Det duger inte att bara bygga bostäder och sälja bostadsrätter.
– Stadsutvecklingsaktörer kan inte bara se till sina egna intressen, vi måste tänka större. Genova utvecklar med målsättningen att förhöja platsens befintliga värden.