Social hållbarhet

Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Hållbar stadsutveckling

Hållbara, trygga och attraktiva stadsmiljöer växer fram där Genova utvecklar och investerar. Genova utvecklar de platser där vi är verksamma utifrån en helhetssyn, med ambitionen att skapa både tillväxtmöjligheter och stadsmässiga kvaliteter. Lika viktigt som själva byggnaderna är också livet som utspelar sig mellan husen. Här arbetar vi tätt med berörd kommun och expertis. För att säkra kvaliteter och värden för alla arbetar vi utifrån olika modeller som till exempel Socialt värdeskapande analys (SVA) och Barnkonsekvensanalyser (BKA).

Genova utvecklar stadsdelar och kvarter genom att skapa hållbara och attraktiva miljöer där människor vill bo och arbeta med närhet till kommunikationsmedel. Vi strävar efter att våra fastigheters funktion och arkitektur ska bidra till blandade, smarta och cirkulära städer och samhällsutvecklingen i stort. Vår ambition är även att alltid verka för ett tryggt och säkert samhälle vilket också bidrar till attraktiva och tillgängliga fastigheter och miljöer. För att ytterligare stärka attraktiviteten och bidra till en hållbar utveckling arbetar vi för en ökad biologisk mångfald. Bland annat genom bikupor på våra tak, planteringar och ökad tillgång till gröna ytor.

Hållbar arkitektur

En god stad är varaktig. Vi är övertygade om att byggnader med hög arkitektonisk kvalitet i kombination med flexibilitet, moderna materialval och innovativa tekniska lösningar både berikar staden och blir mer attraktiva för våra kunder. Gestaltningen av ett område visar om det är planerat med ett långsiktigt perspektiv. Ambitionerna är höga i Genovas nyproduktion och utveckling av befintliga fastigheter. Vi bygger med hög arkitektonisk strävan. Våra fastigheter ska bidra positivt till stadsmiljön och byggnaderna ska skapa goda förutsättningar för våra kunders olika behov. God arkitektur med lång estetisk livslängd och ett hållbart angreppssätt i produktionen leder till ett mer hållbart samhälle. Därför är arkitektur en så viktig byggsten i vår verksamhet. Arbetet sker efter tesen att god arkitektur bygger på en balans mellan form, funktion, ekonomi och hållbarhet.

Genova arbetar med att följa upp kundservicen, säkerställa kvalitetsarbetet och förstå hur vi kan fortsätta utveckla hållbarhetsarbetet. Arbetet består bland annat av interna workshops samt mätande av Nöjd-Kund-Index (NKI). Mätning av NKI (Nöjd-Kund-Index) genomförs vartannat år. Den senaste mätningen gjordes under våren 2018 och gav en mycket positiv bild av Genovas arbete. Vi översteg branschindex inom samtliga delsegment av undersökningen.

Social hållbarhet

• Som ett fastighetsbolag med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv har vi möjlighet att påverka och bidra med socialt värdeskapande i vårt detaljplanearbete tillsammans med kommuner, hyresgäster och andra intressenter.

• Genom arbete i tidiga skeden av samhällsplaneringsprocessen bidrar vi till att utveckla stadsdelar och områden mellan husen till socialt hållbara miljöer, bland annat genom åtgärder för att öka trygghet.

• Tillämpar Fastighetsbranschens uppförandekod för leverantörer, baserad på de tio principerna i FN:s Global Compact.

• Stöttar Maskrosbarn, en organisation som hjälper barn och ungdomar med föräldrar som mår dåligt eller har någon form av missbruk.