Obligation

Genova offentliggjorde den 3 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 Mkr. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent. Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel var den 9 maj 2017. 

Den 11 september 2018 offentliggjorde Genova en utökning av lånet genom att emittera företagsobligationer om 200 Mkr inom befintlig ram och med samma villkor. Första dag för handel var 24 september 2018. 

Genova offentliggjorde den 23 september 2019 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 525 Mkr inom ett rambelopp om 750 Mkr. Obligationslånet löper till och med den 30 september 2023 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,25 procent.

Genova offentliggjorde den 1 september 2020 att bolaget framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda inlösenbara obligationer med ISIN: SE0014808820, till ett belopp om 400 Mkr inom ett ramverk om totalt 750 Mkr. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 450 baspunkter och förfaller till betalning den 9 september 2024. Genova avser att helt eller delvis använda nettolikviden från de nya obligationerna för att finansiera återköpserbjudande och förtidsinlösen av samtliga utestående obligationer.Genova avser att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista.