Obligation

Genova offentliggjorde den 3 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 Mkr. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent. Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel var den 9 maj 2017. 

Den 11 september 2018 offentliggjorde Genova en utökning av lånet genom att emittera företagsobligationer om 200 Mkr inom befintlig ram och med samma villkor. Första dag för handel var 24 september 2018. 

Genova offentliggjorde den 23 september 2019 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 525 Mkr inom ett rambelopp om 750 Mkr. Obligationslånet löper till och med den 30 september 2023 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,25 procent. Notering har skett på Nasdaq Stockholm och första dag för handel var den 15 november 2019. Emissionslikviden kommer delvis att användas för att återköpa bolagets befintliga obligationer emitterade under 2017 och 2018. Totalt kommer bolaget att återköpa befintliga obligationer till ett nominellt värde om 341 Mkr, till ett pris om 103 procent av nominellt belopp samt upplupen ränta.