Kommuniké från årstämma 2016 i Genova Property Group AB (publ)

Vid årsstämma i Genova Property Group AB (publ) idag, den 27 maj 2016, beslutades i enlighet med de i kallelsen intagna förslagen om bland annat vinstutdelning, val av styrelse, bemyndigande för styrelsen att vidta emission av preferensaktier och fastställande av moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade om vinstutdelning på utestående stamaktier med 0,18 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 9 000 000 kronor, avstämningsdag bestämdes till tisdagen den 31 maj 2016. Vidare beslutade stämman att en vinstutdelning på utestående preferensaktier, ska utgå med 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 18 900 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal, avstämningsdagar för utdelning bestämdes till 20 augusti 2016, 20 november 2016, 20 februari 2017 respektive 20 maj 2017.

Årsstämman beslutade även att under förutsättning av styrelsen utnyttjar bemyndigande att emittera preferensaktier, varom mer nedan, vinstutdelning på sådana emitterade preferensaktier ska utgå med 10,50 kronor per aktie på helårsbasis, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal, avstämningsdagar bestämdes till 20 augusti 2016, 20 november 2016, 20 februari 2017 respektive 20 maj 2017. Utdelning ska utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbesluten (dvs. tidigast den 20 augusti 2016).

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget intaget i kallelsen att styrelsearvode 100 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamot som också är verkställande direktör eller arbetande styrelseordförande för bolaget, som ska erhålla en ersättning om 70 000 kronor i månaden samt tjänstebilsförmån (samt i övrigt i enlighet med separat uppdragsavtal).

Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med förslag intaget i kallelsen och omvalde styrelseledamöterna Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Jan Björk samt Knut Ramel. Till ny ledamot valdes Henrik Raspe. Till styrelsens ordförande omvaldes Micael Bile.

Henrik Raspe är sedan 2013 Creative Director & Editor vid Svenska Dagbladet och även styrelseledamot i A Perfect Guide Scandinavia. Han har många års erfarenhet som Creative Director och Designer vid bland annat magasinet A Perfect Guide (2008‑2013) och Urban Magazine (2000‑2003).

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att de avser låta auktoriserade revisorn Per Karlsson vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av preferensaktier

Stämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 1 200 000 preferensaktier. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjade av emissionsbemyndigandet kommer det totala antalet preferensaktier i bolaget att öka från 1 800 000 till 3 000 000.

* * *

Stockholm i maj 2016

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen

Avanza Bank är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Premier.

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 11.45 den 27 maj 2016.