Genova Property Group AB (publ) undersöker möjligheten att emittera nya preferensaktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 maj 2016 har styrelsen för Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) beslutat att mandatera ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB för att undersöka möjligheten att emittera nya preferensaktier (”Preferensaktierna”) till en begränsad grupp av ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB identifierade investerare.  Likviden för de Preferensaktier som eventuellt kan komma att emitteras är avsedd att stärka rörelsekapitalet, möjliggöra investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt utöka Genovas fastighetsbestånd.

Den eventuella emissionen av Preferensaktierna förutsätter att Genovas styrelse beslutar om att emittera Preferensaktierna i enlighet med bemyndigandet från årsstämma som hölls den 27 maj 2016. Skälet till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt genom genomförande av en riktad nyemission är att det med hänsyn till de lägre kostnader för förfarandet och tidsaspekten som en sådan emission innebär sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och därmed aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB är finansiella rådgivare medan Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Michael Moschewitz, CFO, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 82 000 kvm samt innehade cirka 3 000 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Moschewitz försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 klockan 08.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon annan.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se