Genova Property Group AB (publ) genomför riktad nyemission av preferensaktier

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av 1 200 000 preferensaktier (”Preferensaktierna”), vilket tillför bolaget 138 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Den riktade nyemissionen, som blev kraftigt övertecknad, skedde till en begränsad grupp av ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB identifierade investerare till ett pris om 115 kronor per Preferensaktie genom en bookbuilding-process och med teckningsposter om minst 1 000 500 kronor. Likviden för Preferensaktierna stärker Genovas rörelsekapital och möjliggör investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt utökning av Genovas fastighetsbestånd. Emissionen av Preferensaktierna har beslutats av Genovas styrelse i enlighet med bemyndigande från årsstämma som hölls den 27 maj 2016. Skälet till avvikelse från aktieägarna företrädesrätt genom genomförande av en riktad nyemission är att det med hänsyn till de lägre kostnader för förfarandet och tidsaspekten som en sådan emission innebär sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och därmed aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen innebär att antalet aktier i Genova ökar från 51 800 000 till 53 000 000 aktier fördelat över 50 000 000 stamaktier och 3 000 000 preferensaktier. Genovas aktiekapital ökar från 518 000 kronor till 530 000 kronor, fritt eget kapital ökar från cirka 736 miljoner kronor till cirka 870 miljoner kronor. Nyemissionen motsvarar en utspädning om 2,26 procent av kapitalet och 0,24 procent av rösterna i Bolaget.

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB är finansiella rådgivare och joint bookrunners medan Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Michael Moschewitz, CFO, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 82 000 kvm samt innehade cirka 3 000 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Moschewitz försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 klockan 12.15 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon annan.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se