Genova Property Group förvärvar fastighet i Palma och tecknar 20-årigt hyresavtal

Genova har avtalat om att förvärva en centralt belägen fastighet i Palma, Mallorca med en uthyrbar area på cirka 3 300 kvm till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 86 Mkr. I anslutning till affären har ett nytt 20-årigt hyresavtal tecknats med Nobis AB för hotellverksamhet i fastigheten. Den totala investeringen bedöms uppgå till cirka 158 Mkr och fastigheten beräknas stå färdigställd till årsskiftet 2018/2019. Den årliga intjäningen bedöms därefter uppgå till cirka 10,3 Mkr. Affären är villkorad av bygglov och tillträde bedöms tidigast kunna ske i februari 2017.

Detta är Genovas andra förvärv i Palma med Nobis AB som hyresgäst och ett 20-årigt hyresavtal. Den totala uthyrbara arean för bägge fastigheterna uppgår till närmare 5 300 kvm med en bedömd investering om totalt cirka 250 Mkr. Fastigheterna bedöms efter genomförd ombyggnation årligen generera cirka 16,3 Mkr i driftnetto.

”Vi är glada att kunna förvärva ytterligare en fastighet i centrala Palma för Nobis hotellverksamhet. Vi ser det som en långsiktig satsning som bidrar till att stärka Genovas långsiktiga intjäning”, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD för Genova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 82 000 kvm samt innehade cirka 3 000 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016 klockan 08.15 CET. 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se