Genova Property Group AB:s (publ) styrelse föreslår att förslag om ändrad bolagsordning utgår

Styrelsen i Genova Property Group AB (publ) har tidigare föreslagit att den extra bolagsstämman i Genova Property Group AB (publ) den 19 januari 2017 ska besluta om ändring av bolagsordningen av innebörd att inlösenkursen för bolagets preferensaktier för perioden fram tills 23 november 2025 höjs från 130 kronor till 150 kronor (ärende 7 på i kallelsen intaget förslag till dagordning).

Styrelsen har beslutat att vid den extra bolagsstämman föreslå att detta ärende utgår. Skälet till detta är att de skattemässiga konsekvenserna av en höjning av inlösenkursen måste utredas vidare.

Den extra bolagsstämman hålls den 19 januari 2017, enligt tidigare gjord kallelse.

* * *

Stockholm i januari 2017

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, telefon +46 (0) 707 13 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Avanza Bank är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Premier

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 klockan 13.00 CET.