Genova Property Group AB (publ) emitterar företagsobligationer om 300 miljoner kronor

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 300 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett stort intresse och tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 750 miljoner kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 5,75%. Emissionsdatum planeras till den 7 april 2017. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt bestånd.

Carnegie Investment Bank AB har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se
Michael Moschewitz, CFO, telefon 070-713 69 39,
michael.moschewitz@genova.se 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 miljoner kronor med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2017 klockan 08.15 CET.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon annan.