Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) höll idag årsstämma i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet 

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning kommer att lämnas enligt följande.

  • 0,30 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 15 000 000 kronor, med avstämningsdag den 17 maj 2017.
  • 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal med avstämningsdagar den 18 augusti 2017, den 20 november 2017, den 20 februari 2018 och den 18 maj 2018.

Beslutet innebär att av de 307 510 599 kronor som stod till årsstämmans förfogande 46 500 000 kronor tas i anspråk till vinstutdelning. Resterande 261 010 599 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

Beslut om arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill nästa årsstämma arvode ska utgå med 100 000 kronor per styrelseledamot med undantag för styrelseledamot som också är verkställande direktör eller arbetande styrelseordförande för bolaget, som ska erhålla en ersättning om 90 000 kronor i månaden samt tjänstebilsförmån samt i övrigt i enlighet med styrelsens förslag.

Arvode till revisor ska utgå enlig godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. För tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseordförande Micael Bile och till styrelseledamöter omvaldes Andreas Eneskjöld, Jan Björk, Knut Ramel samt Henrik Raspe. Erika Olsén valdes till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.genovapropertygroup.se.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young AB, auktoriserade revisorn Per Karlsson kommer att vara huvudansvarig revisor även för räkenskapsåret 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kommer det totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70 000 000.

Kompletta förslag

Styrelsens och huvudaktieägarnas kompletta förslag finns tillgängliga på Genova Property Group AB:s (publ) hemsida, www.genovapropertygroup.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på hemsidan senast den 29 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO, Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Om Genova 

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter.

Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.