Genova Property Groups delårsrapport januari-mars 2017

Perioden januari–mars 2017

• Hyresintäkterna uppgick till 25,1 Mkr (16,4)

• Rörelseresultatet uppgick till 31,9 Mkr (23,7)

• Resultat efter skatt uppgick till 29,0 Mkr (18,3)

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,52 kr (0,32)1

1) Antal stamaktier vid periodens utgång var 50 000 000 (50 000 000).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

• Den 19 januari 2017 höll Genova en extra bolagsstämma som bland annat fattade beslut, enligt framlagt förslag, om bemyndigande för styrelsen att vidta emission av stamaktier.

• I februari tecknade Genova hyresavtal för Knarrarnäs 6 i Kista om cirka 530 kvm. Fastigheten är därmed fullt uthyrd.

• Styrelsen har fastställt nya operationella samt finansiella mål för verksamheten, som ersätter tidigare gällande mål, vilket meddelats i bokslutskommunikén för 2016.

• Genova vann i mars en markanvisningstävling och tilldelades därmed markanvisning från Uppsala kommun och Skolfastigheter för utveckling av ett nytt kvarter i Sala backe. Projektet omfattar 8 700 BTA och beräknas innehålla 90 lägenheter.

• Genova fortsatte att fokusera på bostadsförsäljning bland annat med säljstarten av första etappen i Botanikern, Uppsala om 47 bostäder varav drygt 90 procent såldes slut. Totalt såldes under kvartalet 53 bostäder till ett underliggande försäljningsvärde om 147 Mkr exkluderat lån i bostadsrättsföreningar. Vinstavräkning från de kommande projekten Botanikern samt Fålhagen i Uppsala planeras påbörjas i samband med byggstart under andra och tredje kvartalet 2017.

• Nytt hyresavtal tecknades i april för det joint venture som ägs tillsammans med Järngrinden AB, om cirka 2 500 kvm i Borås.

• I april beslutade Genova att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 300 miljoner kronor på den nordiska marknaden, som noterades på Nasdaq Stockholm. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent.

• I april genomförde Genova en bytesaffär med Klövern där Genova förvärvar tre strategiskt belägna fastigheter i Lund till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 129 Mkr samtidigt som att Klövern förvärvar tomträtten Stockholm Borg 4 till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 41 Mkr. Tillträdesdag är 1 juni 2017.

• Nytt hyresavtal tecknades i maj för det joint venture som ägs tillsammans med Fastator AB, om cirka 2 200 kvm i Nacka.

• I maj avtalades om förvärv av fastigheten Odalmannen 1 i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 11 Mkr. Fastigheten är fullt uthyrd och har en uthyrbar area om cirka 500 kvm med tillhörande mark om cirka 2 500 kvm.

VD HAR ORDET

Genova börjar 2017 med ett starkt kvartal. Vi ökade hyresintäkter och rörelseresultatet rejält jämfört med föregående år som en effekt av ett större fastighetsbestånd och fler sålda bostäder. Samtidigt utvecklades bostadsproduktionen enligt plan med en stark försäljningsstart i vårt nya bostadsprojekt Botanikern i Uppsala.

De nya operationella och finansiella mål som styrelsen fattade beslut om i februari, och som vi meddelade i bokslutskommunikén för 2016, innebär att vi kommer att öka tillväxttakten de närmaste åren. Under 2017 planerar vi att öka produktionstakten med totalt närmare 300 bostäder jämfört med 2016 med tonvikt på Uppsala, och vi har startat starkt.

Stark försäljningsstart

Under första kvartalet påbörjade vi försäljningen av bostadsprojektet Botanikern i Uppsala, ett projekt jag är stolt över att Genova får möjlighet att genomföra. Det är i området Rosendal som vi kommer att uppföra en spännande fastighet, helt byggd i trä och planerad för att möta höga hållbarhetskrav. Projektet omfattar totalt 133 bostäder och vi mötte ett mycket stort intresse när etapp 1 började säljas i mars. Uppsala är en av Genovas huvudmarknader och vi är glada att vi nyligen vann ytterligare en markanvisning i staden för bostadsproduktion i Sala backe vid Brantingsskolan. Även i Stockholmsområdet har vi ett flertal spännande projekt i planeringsfas, bland annat i Nacka där vi både planerar ett havsnära bostadsprojekt i Saltsjöbaden och ett högre hus med drygt 300 bostäder samt kommersiella ytor centralt i kommunen.

Steg in på expansiv marknad

Med fortsatt tyngdpunkt på våra huvudmarknader ser vi attraktiva förvärvsmöjligheter även i andra expansiva orter i landet. I april slutförde vi en bytesaffär där vi förvärvade tre fastigheter i Lund med strategiskt läge och goda kassaflöden som samtidigt erbjuder framtida utvecklingsmöjligheter för bostäder. Under 2016 genomförde vi liknande förvärv i Borås, Enköping och Norrtälje. Nyligen i maj förvärvade vi även en fastighet med tillhörande mark i Huddinge. Att vi fortsätter att hitta fastigheter med utvecklingspotential som vi kan förvärva till rimliga priser visar att Genova har en bra position på förvärvsmarknaden.

”Att vi fortsätter att hitta fastigheter med utvecklingspotential som vi kan förvärva till rimliga priser visar att Genova har en bra position på förvärvsmarknaden.”

Vi har också en stark finansiell plattform för att kunna växa vidare genom förvärv och fortsatta investeringar. Efter kvartalets slut emitterade vi framgångsrikt företagsobligationer om 300 Mkr. Även genom avyttringen i april av en av våra färdigutvecklade förvaltningsfastigheter i Kista har vi stärkt kassan. Nu fortsätter arbetet med att utvärdera intressanta affärsmöjligheter och att driva det växande antalet bostadsprojekt, med såväl bostadsrätter som hyresrätter, som vi har i vår portfölj.

Andreas Eneskjöld, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats: www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

CFO, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se


OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 mars 2017 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 1,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 700 bostadsbyggrätter.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 klockan 08.30 CET. 

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se