Genova Property Groups delårsrapport januari-juni 2017

Perioden januari–juni 2017

• Hyresintäkterna uppgick till 52,5 Mkr (34,1)

• Rörelseresultatet uppgick till 88,5 Mkr (47,6)

• Resultat efter skatt uppgick till 74,8 Mkr (40,2)

• Resultat per stamaktie uppgick till 1,37 kr (0,72)

Kvartalet april–juni 2017

• Hyresintäkterna uppgick till 27,4 Mkr (17,7)

• Rörelseresultatet uppgick till 56,6 Mkr (23,9)

• Resultat efter skatt uppgick till 45,8 Mkr (21,9)

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,84 kr (0,40)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

        I april beslutade Genova att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr inom en ram om 750 Mkr på den nordiska marknaden, som noterades på Nasdaq Stockholm. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig  ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent.

        I april genomförde Genova en bytesaffär med Klövern där Genova förvärvade tre strategiskt belägna fastigheter i Lund till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 129 Mkr samtidigt som Klövern förvärvade tomträtten Stockholm Borg 4 till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 41 Mkr. Tillträdesdag var den 1 juni 2017.

        I april tecknades nytt hyresavtal om cirka 2 500 kvm för det joint venture som ägs tillsammans med Järngrinden i Borås.

        I maj tecknades nytt hyresavtal om cirka 2 200 kvm för det joint venture som ägs tillsammans med Fastator i Nacka.

        I maj avtalades om förvärv av fastigheten Odalmannen 1 i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 11 Mkr. Fastigheten är fullt uthyrd och har en uthyrbar area om cirka 500 kvm med tillhörande mark om cirka 2 500 kvm. Tillträde kommer att ske under fjärde kvartalet 2017.

        I juni tecknade Genova Property Group ett 10-årigt hyresavtal om cirka 3 750 kvm med Ahlberg Dollarstore i fastigheten Gördelmakaren 5 i Norrtälje. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,75 Mkr och fastigheten som förvärvades helt vakant i december 2016 är nu till över 70 procent uthyrd. Tillträde bedöms ske under april 2018.

        I juni utsågs Michael Moschewitz till Vice VD utöver sin roll som finanschef. Ledningen förstärktes även med tillskott av två personer; Linda Frisk är ny försäljningschef med ansvar för försäljning av bostäder och Henrik Sandström anställdes som fastighetschef.

        I juli förstärktes organisationen med ytterligare två ledningspersoner. Myr Ullhammar utsågs till projektutvecklingschef och Erika Kveldstad har anställts som finanschef.

        Totalt såldes under delårsperioden 72 bostäder till ett underliggande försäljningsvärde om 190 Mkr exkluderat lån i bostadsrättsföreningar.

        Under tredje kvartalet påbörjas produktionerna i Botanikern samt Liljegatan 1 i Uppsala om totalt 180 bostäder vilket innebär att dessa projekt kommer då att börja vinstavräknas.

VD HAR ORDET

Genova fortsatte under det andra kvartalet att växa genom förvärv, öka uthyrningsgraden i befintligt bestånd och framgångsrikt driva försäljning i de pågående bostadsutvecklingsprojekten. Samtidigt tog vi viktiga steg för att anpassa organisationen för en expanderande verksamhet genom att stärka ledningen med värdefull kompetens. Resultatmässigt står vi starka – intjäningen stärktes och driftnettot ökade till närmare 90 Mkr på rullande 12-månadersbasis.

Vi har under årets andra kvartal fortsatt arbetet med att metodiskt och långsiktigt bygga Genova. Till vårt bestånd av förvaltningsfastigheter adderade vi tre fastigheter i ett strategiskt bra läge i Lund. Det är en typ av affär som vi ser som perfekt för Genova där vi får tillgång dels till goda kassa öden från uthyrning, dels till framtida utvecklingsmöjligheter för bostäder i en expansiv och intressant ort, som komplement till våra huvudmarknader Stockholm och Uppsala. Vi förvärvade under kvartalet även en fastighet i Huddinge i södra Stockholm.

I förvaltningsverksamheten arbetar vi löpande med att utveckla våra befintliga fastigheter. Under andra kvartalet stärkte vi intjäningen genom era nyuthyrningar av tidigare vakanta lokaler i Borås, Sätra och Norrtälje, vilket visar på vår goda förmåga att identifiera och knyta till oss bra hyresgäster.

I vårt andra verksamhetsområde – bostadsproduktion – utvecklas de pågående bostadsprojekten bra och enligt plan. De kommande sex till tolv månaderna påbörjas inflyttning i såväl Balneum i Gröndal som Storsjöstrand i Östersund. Under innevarande kvartal påbörjas byggnationen av de två projekten Botanikern och Liljegatan 1 i Uppsala där intresset från köpare har varit mycket stort. Det innebär att vi från och med tredje kvartalet startar vinstavräkning i dessa projekt.

I början av 2017 satte vi nya ambitiösa mål för Genovas fortsatta tillväxt och arbetet med att växla upp tillväxttakten i enlighet med dessa mål utvecklas enligt plan. Idag har Genova en byggrättsportfölj om närmare 5 000 planerade bostäder med tonvikt på Storstockholm och Uppsala tillsammans med en växande kommersiell fastighetsportfölj som erbjuder ytterligare möjligheter för framtida värdeskapande genom fastighets- och bostadsutveckling. Under kvartalet tog vi också steg för att utöka vår organisation i takt med den växande verksamheten. Vi har en mycket professionell och dedikerad personalstyrka som nu får tillskott av era erfarna medarbetare i ledningspositioner som blir viktiga i den fortsatta utvecklingen av Genova.

I april emitterade vi framgångsrikt företagsobligationer om 300 Mkr vilket stärkte vår likviditet och vår möjlighet att fortsätta investera i enlighet med vår strategi. Med rätt människor ombord och en stark balansräkning med bra underliggande intjäning har vi förutsättningarna för att fortsätta byggandet av Genova – långsiktigt, lyhört och med kvalitet.

Andreas Eneskjöld, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats: www.genovapropertygroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Andreas Eneskjöld, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

vVD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se


OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2017 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 1,8 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 100 bostadsbyggrätter.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl 08.30 CET.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se