Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) höll idag årsstämma i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning kommer att lämnas enligt följande.

  • 2,00 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 100 000 000 kronor, med avstämningsdag den 23 maj 2018.
  • 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara den 20 augusti 2018, den 20 november 2018, den 20 februari 2019 respektive den 20 maj 2019.

Beslutet innebär att av de 226 289 392 kronor som stod till årsstämmans förfogande 131 500 000 kronor tas i anspråk till vinstutdelning. Resterande 94 789 392 kronor balanseras i ny räkning. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Beslut om arvode till styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill nästa årsstämma arvode ska utgå med 100 000 kronor per styrelseledamot med undantag för styrelseledamot som också är anställd i koncernen eller arbetande styrelseordförande för bolaget, som ska erhålla en ersättning om 90 000 kronor i månaden samt tjänstebilsförmån samt i övrigt i enlighet med styrelsens förslag.

Arvode till revisor ska utgå enlig godkänd räkning.


Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. För tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseordförande Micael Bile och till styrelseledamöter omvaldes Andreas Eneskjöld, Jan Björk, Knut Ramel, Henrik Raspe och Erika Olsén. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.genovapropertygroup.se.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young AB, auktoriserade revisorn Henrik Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor för räkenskapsåret 2018.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kommer det totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70 000 000.

Kompletta förslag

Styrelsens och huvudaktieägarnas kompletta förslag finns tillgängliga på Genova Property Group AB:s (publ) hemsida, www.genovapropertygroup.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på bolagets hemsida senast den 4 juni 2018.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO, Michael Moschewitz, telefon 0707 13 69 39, michael.moschewitz@genova.se


Om Genova
 

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 december 2017 ägde bolaget fastigheter och projekt till ett värde om drygt 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 200 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.