Genova Property Group undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligationer under utestående obligationslån

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) har engagerat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 5 september 2018.

Som annonserats i Bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2018 avser Genova att utvärdera förutsättningarna för att utöka sitt utestående obligationslån. Som en del i detta har Bolaget anlitat Carnegie och Swedbank för att arrangera möten med obligationsinvesterare. En emission under Bolagets utestående obligationslån kan följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 augusti 2018 kl 08.15 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon annan.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se