Genova Property Group emitterar företagsobligationer under utestående obligationslån

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera företagsobligationer med ett totalt nominellt belopp om 200 miljoner kronor inom ramen för bolagets obligationslån med förfall i april 2021.

Bolagets utestående obligationslån löper med en ränta om Stibor 3m + 575 bps (med ett stibor golv på 0) och Bolaget har beslutat sig för att emittera obligationer med ett totalt nominellt belopp om 200 Mkr kronor till en kurs om 98.0%. Kapitalet kommer att användas för generella bolagsändamål och förstärker bolagets ekonomiska beredskap för förvärv och investeringar ytterligare. Obligationerna planeras att emitteras den 18 september 2018 och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 11 september 2018 kl 17.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon annan.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se