Genova Property Group AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 124 Mkr

Genova Property Group AB (publ) (“Genova” eller “Bolaget”) har med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 20 maj 2019 beslutat om en riktad emission av 1 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 124 kr per preferensaktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Genova 124 Mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ). Svenska investerare av institutionell karaktär har tilldelats aktier i Nyemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt i omedelbar anslutning till offentliggörande av förvärvet av sju samhällsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Norrtälje. Nyemissionen genomförs i syfte att stärka Genovas finansiella beredskap för investeringar i och förvärv av fastigheter.

Efter registreringen av Nyemissionen kommer det totala antalet preferensaktier i Bolaget att uppgå till 4 000 000 och det totala antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till 54 000 000. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 25 procent av antalet preferensaktier och cirka 0,2 procent av antalet röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Genova efter Nyemissionen. Aktiekapitalet ökar med 10 000 kr från 530 000 kr till 540 000 kr.

”Vi är mycket nöjda med att vi genom nyemissionen av preferensaktier stärker Genovas finansiella ställning och ökar beredskapen för ytterligare investeringar. Det stora intresset för nyemissionen från institutionella investerare visar att vår affärsmodell med långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning och -utveckling uppskattas. Jag ser också den breddade ägarbasen som positiv för Genova,”, säger Michael Moschewitz, VD för Genova.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare preferensaktier under en period av 360 kalenderdagar efter likviddatum.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) var tillsammans Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Nyemissionen. Gernandt & Danielsson var juridisk rådgivare till Genova och Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Denna information är sådan information som Genova är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 12 juni 2019 kl. 14.30 CET.

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2019 ägde Bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 145 000 kvm samt innehade cirka 5 292 bostadsbyggrätter.

Avanza Bank är Bolagets certified adviser.

E-post – corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Genova anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Genovas kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrerings- eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.