Genova Property Group AB (publ) beslutar om omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av bolagets dotterbolag och kallar till extra bolagsstämma för beslut om nyval av styrelseledamöter och nyemission för att genomföra omstruktureringen

Genova Property Group AB (publ) beslutar om omstruktering och kallar till extra bolagsstämma

Genova Property Group AB (publ) (“Genova” eller “Bolaget”) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma för beslut om bland annat nyval av styrelseledamöter samt om nyemission av stamaktier (”Nyemissionen”). Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 2 september kl. 10:00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Nyemissionen är ett led i en av styrelsen beslutad omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av Bolagets dotterbolag (”Omstruktureringen”).

Val av styrelseledamöter

Bolagets två huvudaktieägare har föreslagit att följande personer väljs in Bolagets styrelse.

Maria Rankka, partner på Brunswick Group

Mikael Borg, advokat och delägare i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Vidare föreslås att Mikael Borg väljs till styrelsens ordförande.

En presentation av samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats www.genova.se.

Omstruktureringen i korthet

Omstruktureringen innebär att de minoritetsandelar i Bolagets dotterbolag som ägs indirekt av styrelseledamot Andreas Eneskjöld och verkställande direktör Michael Moschewitz (”Ägarbolagen”) kommer att återköpas av Bolagets dotterbolag Genova 14 AB (”Köparbolaget”) genom att Köparbolaget förvärvar samtliga aktier i Ägarbolagen. Syftet med Omstruktureringen är att renodla Bolagets koncernstruktur. Omstruktureringen kommer ha en positiv effekt på Bolagets eget kapital.

Nyemissionen

Som ett led i Omstruktureringen föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av högst 11 443 932 stamaktier. Rätt att teckna stamaktierna föreslås tillkomma styrelseledamot Andreas Eneskjöld och verkställande direktör Michael Moschewitz genom bolag. Det föreslås vidare att teckningskursen per stamaktie ska motsvara EPRA NAV hänförligt till stamaktieägare enligt delårsrapporten för januari – juni 2019 vilken kommer att offentliggöras den 23 augusti 2019. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra Omstruktureringen.

Efter registrering av Nyemissionen skulle det totala antalet stamaktier i Bolaget uppgå till 61 443 932 vilket medför en utspädning om cirka 18,6 procent av antalet stamaktier och 18,5 procent av antalet röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen. Aktiekapitalet skulle öka med 114 439,32 kronor från 540 000 kronor till 654 439,32 kronor.

Efter genomförd nyemission kommer den indirekta fördelningen av stamaktier i Bolaget vara enligt följande: Micael Bile 40 000 000 stamaktier, Andreas Eneskjöld 17 142 857 stamaktier och Michael Moschewitz 4 301 075 stamaktier (samtliga äger stamaktierna genom bolag).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 29 juli 2019 kl. 11.00 CET.

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2019 ägde Bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 145 000 kvm samt innehade cirka 5 292 bostadsbyggrätter.

Avanza Bank är Bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20