Genova Property Group AB (publ) fastställer teckningskursen för den riktade nyemissionen

Genova Property Group AB (publ) (“Genova” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 29 juli 2019 styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av stamaktier inför extra bolagsstämman den 2 september 2019. Nyemissionen är ett led i en av styrelsen beslutad omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av Bolagets dotterbolag.

Enligt förslaget till beslut om riktad nyemission, ska teckningskursen per stamaktie motsvara EPRA NAV hänförligt till stamaktieägare enligt delårsrapporten för januari – juni 2019 om totalt 911 miljoner kronor, vilket ger en teckningskurs på 18,20 kronor per stamaktie. Emissionslikviden uppgår således till cirka 208 miljoner kronor vid full teckning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 23 augusti 2019 kl. 08.20 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka
147 000 kvm samt innehade 5 292 byggrätter.

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se