Genova Property Group AB (publ) genomför riktad nyemission av stamaktier

Genova Property Group AB (publ) (“Genova” eller “Bolaget”) har på extra bolagsstämman den 2 september 2019 beslutat om en riktad nyemission av 11 443 932 stamaktier till en teckningskurs om 18,20 kronor per stamaktie (”Nyemissionen”). Emissionslikviden uppgår till drygt 208 Mkr. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar EPRA NAV hänförligt till stamaktieägare enligt delårsrapporten för januari – juni 2019 (totalt 911 Mkr och 18,20 kr per stamaktie). Holocen 2 AB och MayNoo AB har tecknat och tilldelats 7 142 857 respektive 4 301 075 stamaktier i Nyemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av Bolagets dotterbolag (”Omstruktureringen”). Omstruktureringen innebär att de minoritetsandelar i Bolagets dotterbolag som ägs Holocen 3 AB (ägt av styrelseledamot Andreas Eneskjöld) och MayNoo 2 AB (ägt av verkställande direktör Michael Moschewitz) kommer att återköpas av Bolagets dotterbolag Genova 14 AB (”Köparbolaget”) genom att Köparbolaget förvärvar samtliga aktier i Holocen 3 AB samt MayNoo 2 AB. Syftet med omstruktureringen är att renodla Bolagets koncernstruktur. Omstruktureringen kommer ha en positiv effekt på Bolagets eget kapital.

Genom Nyemissionen kommer antalet stamaktier i Bolaget öka med 11 443 932, från 50 000 000 till 61 443 932, och det totala antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till 65 443 932. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 18,6 procent av antalet stamaktier och 18,5 procent av antalet röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier i Genova efter Nyemissionen. Aktiekapitalet ökar med 114 439,32 kronor från 540 000 kronor till 654 439,32 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90,
edvard.scheele@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2 september 2019 kl. 18.00 CET.

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde Bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 147 000 kvm samt innehade cirka 5 300 bostadsbyggrätter.

Bolagets preferensaktier är noterade på First North Growth Market och Avanza Bank är Bolagets certified adviser. E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se