Genova Property Group förvärvar fastigheter i Stockholm och Uppsala

Genova har avtalat om att förvärva tre strategiskt belägna fastigheter i Stockholm och Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 80 Mkr före avdrag för latent skatt. I Stockholm har fastigheten Dreven 2 förvärvats medan fastigheterna Kungsängen 32:6 respektive Kungsängen 32:8 förvärvats i Uppsala. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 3 600 kvm med en tomtyta på cirka 10 000 kvm. Större hyresgäster utgörs av bl.a. GraphMatech AB samt L&T FM AB och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 5 Mkr med en genomsnittlig hyresduration om cirka 7 år.  

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 80 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 31 oktober 2019.
Uthyrningsbar yta: cirka 3 600 kvm.
Hyresvärde: 5,1 Mkr.
 

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2019 kl. 16.00 CET.

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 147 000 kvm samt innehade cirka 5 300 bostadsbyggrätter.

Bolagets preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

E-post – ca@avanza.se

Telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se