Genova Property Group AB (publ) emitterar företagsobligationer om 525 miljoner kronor

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 525 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Bolaget avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationsemissionen möttes av ett stort intresse och tecknades framförallt av institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 750 miljoner kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 5,25%. Emissionsdatum planeras till den 30 september 2019. Emissionslikviden avses att användas för att delvis återköpa Bolagets befintliga obligationer av serie 2017/2021 med ISIN SE0009779291 samt i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt bestånd. Totalt kommer Bolaget att återköpa befintliga obligationer till ett nominellt belopp om 341 kronor, till ett pris om 103% av nominellt belopp samt upplupen ränta.

ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde Bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 147 000 kvm samt innehade cirka 5 300 bostadsbyggrätter.

Bolagets preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets certified adviser. E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 klockan 17.30 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

VIKTIG INFORMATION

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon annan.