Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2019

Kvartalet juli-september 2019

• Hyresintäkterna uppgick till 47 Mkr (32)

• Resultat från nyproduktion uppgick till 6 Mkr (15)

• Rörelseresultatet uppgick till 416 Mkr (43)

• Resultat efter skatt uppgick till 306 Mkr (29)

• Resultat per stamaktie uppgick till 4,81 kr (0,39)

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) 1 935 Mkr (1 148)

Perioden januari-september 2019

• Hyresintäkterna uppgick till 128 Mkr (95)

• Resultat från nyproduktion uppgick till 27 Mkr (59)

• Rörelseresultatet uppgick till 619 Mkr (141)

• Resultat efter skatt uppgick till 447 Mkr (117)

• Resultat per stamaktie uppgick till 6,58 kr (1,64)

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) 1 935 Mkr (1 148)

                                                                

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

•  Genova har initierat en process för att utreda förutsättningarna för en notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2020.

•  Genova utsett till en av fyra ankarbyggherrar för Västra Knivsta och erhållit markanvisning omfattande 250 bostäder.

•  I augusti tillträddes sex av de sju samhällsfastigheter belägna i Stockholm och Uppsala som förvärvades i juni med ett marknadsvärde om 668 Mkr.

•  I augusti inledde Genova samarbete med bostadsbolaget K2A. Genova avyttrade 30 procent av aktierna i ett fastighetsägande bolag som äger fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro, till ett underliggande fastighetsvärde om 325 Mkr, vilket medfört en värdeförändring i kvartalet om 157 Mkr. Tillträde skedde 28 augusti. Avsikten är att parterna gemensamt ska utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 110 000 kvm mark till en helt ny stadsdel.

•  I september avtalade Genova om att förvärva tre strategiskt belägna fastigheter i Stockholm och Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 80 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 3 600 kvm och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 5 Mkr med en genomsnittlig hyresduration om cirka 7 år. Tillträde skedde den 31 oktober 2019.

•  I september hölls en extra bolagsstämma. Beslut fattades om nyval av styrelseledamöter samt om nyemission av stamaktier. Vid stämman valdes Mikael Borg till ny styrelseordförande och Maria Rankka valdes till ny styrelseledamot. Stämman beslutade att genomföra en riktad nyemission av 11 443 932 stamaktier till en teckningskurs om 18,20 kr per stamaktie. Emissionslikviden uppgick till drygt 208 Mkr. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 18,6 procent av antalet stamaktier och 18,5 procent av antalet röster i bolaget baserat på det totala antalet aktier i Genova efter nyemissionen. Nyemissionen är ett led i en av styrelsen beslutad omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av Genovas dotterbolag.

•  I september emitterade Genova företagsobligationer om 525 Mkr under en total ram om 750 Mkr med löptid om 4 år och med en rörlig ränta om Stibor 3m + 5,25 procent. Intresset var stort och emissionen tecknades framförallt av institutionella investerare. Likviden används för att delvis återköpa bolagets befintliga obligationer av serie 2017/2021 samt i bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt bestånd.

•  I november beviljades grön finansiering från SBAB om totalt 640 Mkr avseende projektet Handelsmannen i Norrtälje där Genova kommer att uppföra ett helt kvarter innehållande ett äldreboende, en förskola och cirka 300 hyresrätter.

 

VD-kommentar

 

Genova ska växa långsiktigt och lönsamt inom vår nisch – förvaltning kombinerat med nyproduktion av hyresrätter och samhällsfastigheter, främst i Stockholm och Uppsala. Under kvartalet accelererade vi tillväxten när vi tillträdde fastigheter för närmare 700 Mkr. Samtidigt har vi flera nybyggnadsprojekt på gång, samtliga med tydlig hållbarhetsprofil. Nu är vi redo för ett möjligt nästa steg och utvärderar, enligt styrelsens beslut, en notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm.

Förvärv med potential

Det tredje kvartalet präglades av flera viktiga händelser för utvecklingen inom båda Genovas verksamhetsområden. På förvärvssidan tillträdde vi sex av de sju fastigheter som vi tecknade avtal om i juni. Det är vår största affär hittills och motsvarar alla de kriterier vi söker i ett förvärv. Fastigheterna har strategiska lägen utanför citykärnorna på våra primärmarknader, de kompletterar befintligt bestånd och bidrar med stabila kassaflöden. Den tillhörande obebyggda marken innebär samtidigt potential för nybyggnation och stadsutveckling i attraktiva lägen. Under kvartalet genomförde vi ytterligare förvärv av tre fastigheter i Uppsala och Stockholm, samtliga med långsiktig utvecklingspotential.

Projektsamarbete med hållbarhetsfokus

Ett av våra större utvecklingsprojekt återfinns i Upplands-Bro utanför Stockholm. Det är en elva hektar stor fastighet som ska förvandlas till en levande och hållbar stadsdel med bland annat bostäder, dagligvaruhandel, skola, förskola och vård. Under kvartalet inledde vi ett samarbete med fastighetsbolaget K2A kring utvecklingen i Upplands-Bro samtidigt som vi avyttrade 30 procent av fastigheten till dem. Vi är mycket glada över att förverkliga detta projekt tillsammans med K2A som har en tydlig hållbarhetsprofil i linje med Genovas värderingar. Delförsäljningen till K2A, bidrar till en positiv resultateffekt om 157 Mkr under kvartalet och redovisas som en värdeförändring.

I Knivsta mellan Stockholm och Uppsala har vi pågående byggnation där äldreboende och förskola med långa hyresavtal står klara till årsskiftet och produktion av hyresrätter som färdigställs sommaren 2020. Vi arbetar även intensivt med planering av flera kommande stadsutvecklingsprojekt. I december förväntas en ny detaljplan antas för Genovas projekt i Norrtälje om cirka 25 000 kvm fördelat på äldreboende, förskola samt hyresrätter med planerarad byggstart under december 2019. Projektet, som väntas Svanen-certifieras, har under november beviljats grön finansiering om totalt 640 Mkr.

Kapacitet för fortsatt tillväxt

Genovas stabila finansiella plattform ger oss flexibilitet och kapacitet att växa vidare – vårt mål är en förvaltningsportfölj om minst 5 Mdkr, från dagens 4,1 Mdkr, till slutet av nästa år. Vi har fortsatt god tillgång till likviditet samt outnyttjade kreditfaciliteter. Under kvartalet emitterades en ny icke säkerställd obligation om 525 Mkr. Under året har vi arbetat aktivt med att säkerställa en långsiktig struktur på skuldsidan genom refinansiering och förlängning av krediter om närmare 1,9 Mdkr med förfall 2023 respektive 2024. Vi har också genomfört en omstrukturering av ägandet i koncernen som gör att vi får en tydligare ägarstruktur.

Utvärderar en notering på Nasdaq Stockholm

Det har således hänt mycket sedan vi noterade Genovas preferensaktie på Nasdaq First North Premier Growth Market 2015. Genova har idag ett gediget fastighetsbestånd med årliga hyresintäkter överstigande 220 Mkr och mer än 100 000 kvm mark som vi bedömer byggklar för framförallt hyresrätter och samhällsfastigheter de kommande åren. Vi har en tydlig position på fastighetsmarknaden och jag är stolt över vårt kompetenta, kreativa och affärsmässiga team. Vi är på alla sätt redo att fortsätta Genovas tillväxtresa, där ett nästa steg kan bli en notering av stamaktien.

Genova har initierat en process för att utreda förutsättningarna för en notering av bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2020. I samband med en sådan eventuell notering avser vi även genomföra en ägarspridning av huvudsakligen nyemitterade stamaktier. Vi har med anledning av detta anlitat Carnegie och Swedbank som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare.

Motivet till att initiera denna process är att vi bedömer att det finns goda möjligheter att fortsätta växa och utveckla verksamheten genom både nybyggnation och förvärv, där en notering och ägarspridning bland annat kan ge ökad finansiell beredskap för att genomföra detta. Vid en eventuell notering av stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer även Genovas preferensaktier byta lista till huvudlistan Nasdaq Stockholm.

Michael Moschewitz, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats: www.genova.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

 

OM GENOVA

 

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,1 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 200 byggrätter.

 

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 november 2019 kl. 08.15 CET.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se