Genova Property Groups årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats: www.genova.se

Kommentar om Covid-19

VD Michael Moschewitz kommentar i sitt VD-ord Covid-19 relaterat till Genova:

”Angående eventuell påverkan från pandemin Covid-19 följer vi utvecklingen noga och analyserar löpande riskerna för vår verksamhet. Vi arbetar med att värna våra medarbetares, hyresgästers och leverantörers hälsa och säkerhet och följer myndigheternas rekommendationer. Vår bedömning i nuläget är att påverkan på bolaget är begränsad då vi har en diversifierad mix av hyresgäster. En betydande del av våra hyresintäkter kommer från hyresgäster som inte bedöms påverkas i större omfattning av pandemin, såsom offentligt finansierad verksamhet och dagligvaruhandel. Genovas pågående och planerade projektutveckling avser till över 70 procent hyresbostäder och samhällsfastigheter i Storstockholm och Uppsalaregionen vilket innebär en låg riskexponering. Genovas finanser är starka, likviditeten är god och vi har tillgång till ytterligare kapital vid behov.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,4 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 400 byggrätter.

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 mars 2020 kl 10.00 CET.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se