Genova Property Groups Delårsrapport januari-mars 2020

Kvartalet januari-mars 2020

• Hyresintäkterna uppgick till 54,0 Mkr (39,4)

• Driftsöverskottet uppgick till 40,0 Mkr (26,7)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 18,4 Mkr (4,4) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 7,9 Mkr (-3,5), motsvarande 0,13 kr (-0,07) per stamaktie

• Resultat efter skatt uppgick till 190,6 Mkr (41,7), motsvarande 2,93 kr (0,50) per stamaktie

• Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 1 679,3 Mkr (843,9), motsvarande 27,33 kr (16,88) per stamaktie

Väsentliga händelser under och efter perioden

• I februari fastställde styrelsen för Genova nya finansiella och operativa mål samt utdelningspolicy.

• I mars ingick Genova avtal om att avyttra 50 procent av aktierna i det fastighetsägande bolag som äger Stapelbädden 3 på Lidingö till ett underliggande fastighetsvärde om 400 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt. Det avtalade förvärvspriset överstiger Genovas bokförda värde på fastigheten med cirka 220 Mkr vilket redovisats som en värdeförändring under perioden. Frånträdet sker under andra kvartalet 2020.

• I mars tecknade Genova en avsiktsförklaring med Internationella Engelska Skolan om att uppföra en grundskola med ett 20-årigt hyresavtal på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro där Genova planerar uppföra en ny stadsdel tillsammans med bostadsbolaget K2A.

• I mars avtalade Genova om att förvärva tomträtten Skarpnäs 6:12 i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 40 Mkr. Tillträdet sker i maj 2020.

• Under kvartalet förlängdes hyresavtal om cirka 4 500 kvm i två fastigheter i Lund till årliga hyresvärden om cirka 6,2 Mkr. Avtalen löper i fem respektive åtta år med hyresgästerna Statens historiska muséer och Friskis & Svettis.

• Genova har beslutat ändra sina redovisningsprinciper och konsoliderar nu bostadsrättsföreningen som äger projektet Liljegatan 1 i Fålhagen, Uppsala. De nya principerna medför också att tidpunkten för när resultatet från nyproduktion bostadsrätter redovisas i stället inträffar när bostadsköparna får tillträde till sina bostäder och inte som tidigare successivt i takt med att arbetet utförts. De nya redovisnings-principerna tillämpas från och med första kvartalet 2020 och innebär att hänförliga poster från tidigare perioder räknats om, vilket redovisas i not 1. Anpassningen innebär att eget kapital minskar med 47,0 Mkr. Då projektet avslutas, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2020, kommer eget kapital återställas med dessa 47 Mkr.

VD-KOMMENTAR

Genova fortsatte att växa och ökade förvaltningsresultatet under årets första kvartal. Våra projekt med byggnation av samhällsfastigheter och hyresbostäder i bland annat Knivsta och Norrtälje löper enligt plan och till sommaren är våra första hyresbostäder inflyttningsklara, en viktig milstolpe för Genova. Effekter av Covid-19 märks i hela vår omvärld, vår vardag och även vår verksamhet. Med Genovas affärsmodell och breda hyresgästmix ser vi hittills en begränsad påverkan samtidigt som vi följer utvecklingen noga, nära våra hyresgäster och med beredskap för olika scenarier.

Fokus på bostäder och samhällsfastigheter

Genova ska växa långsiktigt och lönsamt med fokus på byggnation av bostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Det innebär stabila kassaflöden till begränsad risk som kompletterar vårt kommersiella fastighetsbestånd väl. Under kvartalet manifesterades denna ambition genom nya operativa mål där vår strävan är att minst 60 procent av hyresintäkterna ska komma från bostads- och samhällsfastigheter år 2024. Idag är den siffran närmare 40 procent. Tempot i vår projektutveckling är högt med totalt 473 bostäder i pågående produktion, en siffra som inkluderar både hyresbostäder och vårdboenden. Vi arbetar mot målet om en årstakt på 750 bostäder per år från och med år 2021.
 

Första hyresbostäderna inflyttningsklara i juni

I Alsike i centrala Knivsta färdigställde vi under kvartalet ett vårdboende och en förskola som är fullt uthyrda till Norlandia på långa hyresavtal. I samma område kommer Genovas första hyresbostäder stå inflyttningsklara under andra kvartalet. Detta är ett viktigt steg i Genovas utveckling och vi ser fram emot att hälsa våra första bostadshyresgäster välkomna. Efterfrågan på hyresbostäder är fortsatt hög på våra huvudmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen och vi har mött ett stort intresse för våra bostäder.

Under kvartalet genomfördes ett antal transaktioner samt uthyrningar. Vi förvärvade fastigheter i Nacka och Uppsala och tecknade nya hyresavtal avseende 4 500 kvm. Därtill ingick vi avtal om att avyttra 50 procent av fastigheten Stapelbädden 3 på Lidingö med syftet att i ett JV utveckla området i attraktiva Gåshaga med hållbara bostäder och samhällsfastigheter. Affären är av strategisk karaktär och överstiger bokfört värde med cirka 220 Mkr.

Påverkan från Covid-19

Den turbulens vi upplever i samhället som en följd av Covid-19 sätter sin prägel även på vår verksamhet. Vi lever alla i osäkerheten om hur pandemin kommer att utvecklas och hur länge vi får se effekter på vårt samhälle. På Genova har vi stort fokus på förvaltningen och för en nära dialog med våra hyresgäster för att löpande kunna bedöma eventuella problem som uppstår. Hittills ser vi en begränsad påverkan i form av förfallna hyresbetalningar för andra kvartalet. Av de förväntade hyresintäkterna för andra kvartalet har totalt cirka 96 procent inbetalats fram till den 16 april, vilket är i linje med normalt utfall. Hur situationen kommer att se ut för kommande kvartal är idag svårt att bedöma. Vi har, oavsett utveckling, ett bra utgångsläge med starka finanser, god likviditet och en diversifierad hyresgästmix med tonvikt på offentligt finansierad verksamhet och dagligvaruhandel. Genovas projekt avser till större delen hyresbostäder och samhällsfastigheter. Nu fortsätter vi att följa utvecklingen och löpande analysera hur situationen utvecklas för våra hyresgäster och vår verksamhet.

Genovas affärsmodell med fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av framförallt bostäder och samhällsfastigheter är en styrka i den situation som nu råder. Vår balansräkning innefattar fastigheter för närmare 5 Mdkr och en betydande byggrättsportfölj om närmare 300 000 kvm där cirka 90 procent hänför sig till Storstockholm och Uppsala. Det är expansiva regioner med stor efterfrågan på bostäder och samhällsfastigheter vilket är de områden Genova främst kommer att växa inom. Genova fortsätter arbetet med att förbereda bolaget för en notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. I rådande marknadssituation har vi dock beslutat att avvakta med processen att notera stamaktien utan avser initialt endast att flytta Genovas preferensaktier från Nasdaq First North Premier Growth Market till huvudlistan på Nasdaq Stockholm.

Michael Moschewitz, VD

Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats: www.genova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt innehade 5 487 byggrätter.

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08.15 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se