Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) (“Genova” eller “Bolaget”) höll den 24 april 2020 årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning kommer att lämnas enligt följande:

  • 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 42 000 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning är den 20 augusti 2020, den 20 november 2020, den 19 februari 2021 respektive den 20 maj 2021.
  • 10,50 kronor per preferensaktie som kan komma att emitteras enligt bemyndigande som årsstämman beslutade om (se vidare nedan) motsvarande totalt 10 500 000 kronor.

Styrelsen har rätt att helt eller delvis uppskjuta utdelning till preferensaktieägarna, om styrelsen i anslutning till utbetalningstillfälle bedömer att utdelning inte är försvarlig med hänsyn till den aktiebolagsrättsliga försiktighetsprincipen, varvid ingen vinstutdelning ska göras avseende sådant icke utdelat belopp och sådant icke utdelat belopp ska utgöra Innestående Belopp i enlighet med Bolagets bolagsordning. Beslutet innebär att 42 000 000 kronor av de 359 200 000 kronor som stod till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Under antagande att bemyndigandet till att emittera preferensaktier som beslutades utnyttjas i dess helhet och att emission av preferensaktier sker före den 20 augusti 2020 kommer 52 500 000 kronor av de 359 200 000 kronor som stod till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Ingen utdelning på stamaktier lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 350 000 kronor (föregående år 150 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor (föregående år 100 000 kronor) till vardera ledamot. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, om arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 85 000 kronor och till övriga ledamöter 60 000 kronor vardera samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 50 000 kronor och till övriga ledamöter 40 000 kronor vardera.

Bolagets arbete med att förbereda inför notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm under 2019 och 2020 har medfört extraordinära ansträngningar för Bolagets styrelse varför årsstämman även, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, beslutade om att extra arvode om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna ska utgå retroaktivt.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. För tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseordförande Mikael Borg och till styrelseledamöter omvaldes Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Jan Björk, Knut Ramel, Erika Olsén och Maria Rankka. Information om styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.genovapropertygroup.se.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag. Auktoriserade revisorn Henrik Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor även för räkenskapsåret 2020.

Beslut om valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag om antagande av instruktion för att utse valberedningen. Instruktionen ska gälla tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tillsvidare.

Beslut om fondemission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en fondemission på följande huvudsakliga villkor.

Aktiekapitalet ökas med 654 439,32 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av §§ 1, 4, 5.1, 7.3A, 7.3B, 9 och 14 i Bolagets bolagsordning.

Ändringarna av §§ 1 och 14 i bolagsordningen utgör redaktionella ändringar mot bakgrund av vissa lagändringar. Ändringarna av §§ 7.3A och 7.3B i bolagsordningen utgör endast förtydliganden av de tidpunkter som gäller enligt §§ 7.3A och 7.3B. Ändringen av § 9 i bolagsordningen innebär att styrelsen inte längre får ha suppleanter. Ändringarna av §§ 4 och 5.1 i bolagsordningen (aktiekapital respektive antal aktier) har skett som en följd av årsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier samt årsstämmans beslut om fondemission (se vidare nedan).

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier samt beslut om fondemission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska Bolagets aktiekapital genom obligatorisk indragning av 30 721 966 stamaktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Efter genomförd minskning kommer Bolagets aktiekapital att minska med 614 439,32 kronor från 1 308 878,64 kronor till 694 439,32 kronor fördelat på 34 721 966 aktier (4 000 000 preferensaktier och 30 721 966 stamaktier). Minskningen ska genomföras med indragning av 30 721 966 stamaktier som ägs av Tranviks udde AB, Manacor Group AB och MayNoo AB. Vardera aktie har ett kvotvärde om 0,02 kronor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en fondemission på följande huvudsakliga villkor.

Aktiekapitalet ska ökas med 40 971 919,88 kronor. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Syftet med fondemissionen är dels att återställa Bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet, dels att höja Bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier i anledning av eventuell börsnotering

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av stamaktier i syfte att erbjuda aktier till investerare i samband med en notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av stamaktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Nyemission av aktier ska kunna ske med kontant betalning och nyemission av teckningsoptioner eller konvertibler ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet högst får motsvara tio procent av det sammanlagda antalet stamaktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet (där, för undvikande av missförstånd, stamaktier som tillkommit på basis av detta emissionsbemyndigande ej ska ingå i beräkningen av antalet stamaktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 preferensaktier. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Kompletta förslag

Styrelsens och huvudaktieägarnas kompletta förslag finns tillgängliga på Genovas hemsida, www.genovapropertygroup.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida senast den 8 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 24 april 2020 kl. 11.00 CET.

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om ca 4,9 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt innehade 5 487 byggrätter.

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20