Genova Property Groups preferensaktier godkänns för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag beslutat att godkänna Genova Property Group AB:s (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets preferensaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista, givet att sedvanliga villkor uppfylls, bland annat att prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till fredagen den 12 juni 2020.

Genovas tidigare kommunicerade ambition är att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm under 2020. Mot bakgrund av Covid-19 och marknadssituationen under våren 2020 har Genova beslutat att bereda vägen med ett listbyte av Bolagets preferensaktier från Nasdaq First North Premier Growth Market till huvudlistan på Nasdaq Stockholm. Genova och dess huvudägare avser dock genomföra en notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm så snart Genova bedömer att det finns goda marknadsförutsättningar för det. Sådana förutsättningar bedöms kunna föreligga både i närtid eller senare under 2020. En notering av Genovas stamaktier förutsätter en ägarspridning som huvudsakligen avses ske genom nyemission av stamaktier.

Genovas preferensaktier kommer att handlas under kortnamnet GPG PREF och ISIN-kod SE0007526132. Det sker inget erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i samband med listbytet. Aktieägare i Genova behöver inte vidta några åtgärder. Första handelsdag på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till fredag den 12 juni 2020 och sista handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market till torsdag den 11 juni 2020.

Inför upptagande till handel kommer ett prospekt att godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras av Genova. Prospektet kommer enbart att upprättas i samband med ansökan om upptagande till handel av preferensaktierna på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2020 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt innehade cirka 5 500 byggrätter.

Bolagets preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

E-post – ca@avanza.se

Telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Genova anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Genovas kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.