Genova och SBB utvecklar samarbete i Stockholm

Genova och SBB har gemensamt förvärvat Nackahusen Holding i Nacka Strand bestående av initialt sex fastigheter innehållande byggrätter om cirka 40 000 kvm ljus BTA. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 krona och parterna övertar ansvaret för det utestående obligationslånet om cirka 360 Mkr. Avsikten är att parterna ska utveckla såväl hyresrätter för långsiktig förvaltning som bostadsrätter.

Nackahusen Holding har sedan tidigare avyttrat fastigheter och likvid hänförlig till detta kommer regleras dels i november 2020 om cirka 50 Mkr samt ytterligare närmare 120 Mkr när detaljplan vunnit laga kraft. Det gemensamt ägda bolaget kommer därefter kontrollera fastigheter och byggrätter överstigande cirka 30 000 kvm ljus BTA till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 190 Mkr.    

Genovas investeringsåtagande uppgår initialt till 30 Mkr och finansieras med egna medel.

Genova och SBB har sedan tidigare ett samarbete ute på Gåshaga, Lidingö som ingicks under 2020 där parterna gemensamt äger fastigheten Stapelbädden 3. Avsikten är att utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 50 000 kvm mark och komplettera tidigare utveckling på Gåshaga, Lidingö med tonvikt på hållbara bostäder och fastigheter med samhällsinslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2020 kl.17.45 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt innehade cirka 5 500 byggrätter.

Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se