EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Genova offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av sina utestående obligationer med förfall i april 2021 och avser att emittera nya obligationer och förtidsinlösa de utestående obligationerna

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Genova”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående nedan listade obligationer (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 24 augusti 2020.

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum nominellt belopp / Pris

2017/2021 Sr Unsec FRN / SE0009779291 / 500 Mkr / 156 Mkr / 1,0 Mkr / 101,937 % 

Priset som anges ovan motsvarar ett belopp om 100 procent av varje Obligations nominella belopp plus ännu ej upplupen ränta från, men ej inräknad, likviddagen för Återköpserbjudandet till och med dagen för inlösen av Obligationerna. 

Återköpsdokumentet finns att tillgå genom följande länk: https://genova.se/investerare/obligation/.

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya icke-säkerställda obligationer om 300–400 Mkr under en ram om 750 Mkr med en löptid om 4 år (de ”Nya Obligationerna”) med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Genova avser att helt eller delvis använda nettolikviden från de Nya Obligationerna för att finansiera Återköpserbjudandet och förtidsinlösen av samtliga utestående Obligationer. 

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 1 september 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 8 september 2020. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget kommer att förtidsinlösa samtliga utestående Obligationer i enlighet med villkoren för Obligationerna, villkorat av genomförandet av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet. Datum för inlösen kommer att vara den 7 januari 2021 och Obligationerna kommer att inlösas till ett belopp motsvarande 100 procent av det nominella beloppet (dvs. 1 Mkr per Obligation) tillsammans med upplupen och obetald ränta.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Nordea Bank Abp (”Nordea”) att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB att agera legal rådgivare.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska). 

Dealer Managers och Tender Agents:

Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)8 58 86 90 11, dcmsyndicate@carnegie.se

Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, +46 70- 713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24 augusti 2020 kl 08.15 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt innehade cirka 5 500 byggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.