Genova offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Genova”) offentliggjorde den 1 september 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda inlösenbara obligationer med ISIN: SE0014808820, till ett belopp om 400 Mkr inom ett ramverk om totalt 750 Mkr (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 450 baspunkter och förfaller till betalning den 9 september 2024.

Enligt villkoren för Obligationerna har Genova åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. För detta ändamål har Bolaget upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.genova.se och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Första dag för handel infaller senast den 9 oktober 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl 13.30 CEST.

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 168 000 kvm samt innehade cirka 5 267 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.