Genova förvärvar skola, vårdboende och dagligvaruhandel i Knivsta – potential för utveckling av nya bostäder och samhällsfastigheter

Genova har idag avtalat om förvärv av fastigheterna Gredelby 7:89 samt Särsta 3:398 i Knivsta till ett underliggande fastighetsvärde om 246 Mkr (28 300 kr/kvm) före avdrag för latent skatt. Fastigheterna, som även innehåller hyresbostäder, ligger strategiskt belägna i en snabbt växande kommun, är fullt uthyrda och har stor utvecklingspotential.

Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 8 700 kvm och fastigheterna omfattar även mark om cirka 50 000 kvm med potential för framtida utveckling av såväl bostäder som samhällsfastigheter. På fastigheten Gredelby 7:89 finns redan idag en lagakraftvunnen byggrätt för bostäder.

Årligt hyresvärde för fastigheterna uppgår till cirka 14 Mkr med ett förväntat driftnetto om cirka 12 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen överstiger sju år. Bland de större hyresgästerna återfinns Knivsta kommun, Vardaga och Willys. Tillträde är planerat till den 1 december 2020.

”Med detta förvärv stärker vi vår närvaro i det växande Knivsta med fastigheter som tillför stabila kassaflöden och långa hyresavtal. Förvärvet ökar Genovas totala andel hyresintäkter från samhällsfastigheter och bostäder till över 50 procent. De förvärvade fastigheterna möjliggör för oss att växa ytterligare i området genom framtida projektutveckling av hyresbostäder och samhällsfastigheter på tillhörande mark, helt i linje med vår strategi att tillskapa byggrätter ur egen fastighetsportfölj”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Förvärvet i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 246 Mkr.
Tillträ
desdag: 1 december 2020.
Uthyrningsbar yta: cirka 8 700 kvm.
Å
rligt hyresvärde: cirka 14 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av lån och egna medel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl.16.15 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 168 000 kvm samt innehade cirka 5 267 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se