Genova genomför strategisk bytesaffär i Stockholm

Genova har idag avtalat om en bytestransaktion med KTI Holding där Genova avyttrar fastigheterna Sjöborren 5 & 6 i Sollentuna innehållande ett long stay-hotell till ett underliggande fastighetsvärde om 111 Mkr och samtidigt förvärvar fastigheterna Kungsängens–Tibble 25:1 innehållande en nyrenoverad förskola samt Örnsberg 2 innehållande en nyrenoverad skola för ett totalt underliggande fastighetsvärde om 129 Mkr.

Fastigheterna Sjöborren 5 & 6 som avyttras för ett underliggande fastighetsvärde om 111 Mkr förvärvades i december 2018 för 92,5 Mkr och innehåller ett long stay-hotell om cirka 2 600 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6 Mkr.

De fastigheter som förvärvas inkluderar en nyrenoverad förskola i Kungsängen med ett nytecknat hyresavtal med Tellusbarn på 15 år samt en nyrenoverad skola i Örnsberg med nytecknat hyresavtal på 10 år med Distra Utbildningscenter. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 3 500 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6,6 Mkr.

”Med denna affär utökar vi Genovas portfölj av samhällsfastigheter ytterligare, helt i linje med vårt mål att öka andelen hyresintäkter från detta segment samt bostäder. I Örnsberg planerar vi redan på en närliggande fastighet för ett större stadsutvecklingsprojekt tillsammans med ett antal fastighetsägare, vilken kompletteras väl av den förvärvade skolan. Vår ambition är att fortsätta genomföra strategiska affärer som denna och öka takten i vår projektutveckling”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Transaktionen i sammandrag:
Försäljning, underliggande fastighetsvärde: 111 Mkr.
Tillträ
desdag: 15 februari 2021.
Uthyrningsbar yta: cirka 2 600 kvm.
Å
rligt hyresvärde: cirka 6 Mkr.

Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 129 Mkr.
Tillträ
desdag: 15 februari 2021.
Uthyrningsbar yta: cirka 3 500 kvm.
Å
rligt hyresvärde: cirka 6,6 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av lån och egna medel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl.14.45 CET.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 187 000 kvm samt innehade 5 777 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den
12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se