Genova har fastställt nya tillväxtmål

Styrelsen för Genova Property Group AB (publ) har fastställt nya tillväxtmål för verksamheten. Bolaget har förlängt affärsplanen till att omfatta perioden fram till utgången av 2025. Bolaget har även reviderat upp sina operativa mål och ska från och med 2022 öka pågående byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år från tidigare 750 samt öka andelen hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023 från tidigare 60 procent vid utgången av 2024. Bolagets finansiella mål, riskbegränsningar och utdelningspolicy är oförändrade.

De operativa och finansiella målen utgår ifrån Genovas affärsplan med det övergripande målet att skapa värde för bolagets aktieägare. Värdeskapandet mäts över en konjunkturcykel som tillväxt i såväl långsiktigt substansvärde som förvaltningsresultat per stamaktie.

Operativa mål

  • Hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter ska uppgå till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023.
  • Pågående byggnation av egenproducerade bostäder ska uppgå till minst 1 500 per år från och med 2022.

Detta innebär högre och tidigarelagt mål avseende andel hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter (tidigare 60 procent vid utgången av 2024) samt högre antal bostäder i pågående byggnation per år (tidigare 750 från och med 2021).

Finansiella mål

  • Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till stamaktieägarna) över en konjunkturcykel.
  • Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie om minst 20 procent över en konjunkturcykel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan som Genova Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 kl. 11.00 CET.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 187 000 kvm samt innehade 5 777 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se