Genova överväger emission av gröna hybridobligationer och inlösen av preferensaktier

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) har givit i uppdrag åt ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att, i egenskap av joint bookrunners, arrangera investerarmöten med start den 24 februari 2021, för att undersöka möjligheten att emittera efterställda gröna hybridobligationer med evig löptid och rörlig ränta med en volym om upp till 700 Mkr, under ett ramverk om 1 250 Mkr (”Nya Hybridobligationerna”). En kapitalmarknads­transaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Det gröna ramverket har upprättats i enlighet med Green Bond Principles, utformade av ICMA (International Capital Markets Association), och har utvärderats av en oberoende tredje part; CICERO Shades of Green. Det gröna ramverket har fått en ”Medium Green”-klassificering. I klassificeringen ingår även en bedömning av relaterad styrning och kontroll av det gröna ramverket. Swedbank har agerat rådgivare avseende upprättandet av det gröna ramverket. Det gröna ramverket finns tillgängligt på följande länk: https://genova.se/gront-finansiellt-ramverk/.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket inklusive inlösen av utestående preferensaktier. Förbehållet en lyckad emission av de Nya Hybridobligationerna kommer de Nya Hybridobligationerna att redovisas som eget kapital vilket kommer att stärka Genovas finansiella ställning ytterligare, med det övergripande målet att skapa värde för Genovas aktieägare.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan som Genova Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl. 08.00 CET.

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,2 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 187 000 kvm samt innehade 5 777 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se