Genova Property Group Bokslutskommuniké januari-december 2020

Helåret januari-december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 231,1 Mkr (180,6), en ökning med 28 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 177,4 Mkr (129,9), en ökning med 37 procent.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 60,8 Mkr (40,8) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 18,8 Mkr (4,1), motsvarande 0,53 kr (0,09) per stamaktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 418,0 Mkr (571,0), motsvarande 10,69 kr (11,77) per stamaktie. Minskningen är en följd av lägre värdeförändringar under perioden jämfört med 2019.
 • Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna ökade med 62 procent till 2 364,6 Mkr (1 457,0), motsvarande 59,75 kr (47,43) per stamaktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kr (10,50) per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på stamaktier.

Kvartalet oktober-december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 62,8 Mkr (52,6), en ökning med 19 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 47,2 Mkr (35,5), en ökning med 33 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10,8 Mkr (13,7), varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 0,3 Mkr (3,2), motsvarande 0,01 kr (0,10) per stamaktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 108,2 Mkr (150,6), motsvarande 2,47 kr (4,56) per stamaktie.

1) För kvartalet och perioden har valutakurseffekter brutits ut ur förvaltningsresultatet och redovisas på egen rad i resultaträkningen. Jämförelsesiffror har räknats om. Se vidare under Resultatanalys på sidorna 21-22.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober genomförde Genova ett antal strategiska uthyrningar om cirka 6 500 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 10 Mkr i Stockholm och Lund. 
 • I oktober tecknade Genova en avsiktsförklaring med Axfood avseende utveckling på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro där Genova planerar en ny stadsdel. Parterna ska verka för att uppföra en dagligvarubutik med Hemköp på en yta om 1 200–2 000 kvm med minst ett 10-årigt hyresavtal till marknadsmässiga villkor. Projektet i Upplands-Bro drivs tillsammans med K2A och beräknas påbörjas under 2021.
 • I oktober avtalade Genova om att förvärva en projektfastighet för lager och logistik strategiskt belägen i Uppsala. Fastigheten kommer vid färdigställande innehålla cirka 21 500 kvm uthyrbar yta och innebära en total investering om 275 Mkr. I samband med tillträde erlade Genova en köpeskilling om 25 Mkr. Fastigheten beräknas stå klar i september 2021 och fastighetsvärde vid färdigställt projekt bedöms uppgå till cirka 360 Mkr med ett totalt hyresvärde om cirka 23,5 Mkr och ett förväntat driftnetto om cirka 22 Mkr.   
 • I oktober avtalade Genova om att förvärva två fastigheter med skola, vårdboende, dagligvaruhandel och hyresbostäder i Knivsta till ett underliggande fastighetsvärde om 246 Mkr före avdrag för uppskjuten skatt. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 8 700 kvm och fastigheterna omfattar även mark om cirka 50 000 kvm med potential för framtida utveckling av bostäder och samhällsfastigheter. Årligt hyresvärde för fastigheterna uppgår till cirka 14 Mkr med ett förväntat driftnetto om cirka 12 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen överstiger sju år. Tillträdet skedde den 1 december 2020.
 • I november frånträddes fastigheter av Nackahusen Holding AB och likvid erhölls om närmare 50 Mkr. Fastigheterna var vid Genovas och SBBs gemensamma förvärv och tillträde i augusti 2020 redan avyttrade. I november löste även Nackahusen Holding det obligationslån om 360 Mkr som övertogs i samband med förvärvet och ersatte det med ett nytt banklån vilket innebär väsentligt lägre finansieringskostnader för det gemensamägda bolaget.  
 • I november avtalade Genova om en bytestransaktion där Genova avyttrar fastigheterna Sjöborren 5 & 6 i Sollentuna till ett underliggande fastighetsvärde om 111 Mkr och samtidigt förvärvar en nyrenoverad förskola i Kungsängen samt en nyrenoverad skola i Örnsberg för ett totalt underliggande fastighetsvärde om 129 Mkr. De avyttrade fastigheterna förvärvades i december 2018 för 92,5 Mkr och innehåller ett long stay-hotell om cirka 2 600 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6 Mkr. Tillträdet/frånträdet skedde den 15 februari 2021.
 • I december avtalade Genova om att avyttra tre kommersiella fastigheter i Gävle och Sundsvall till ett underliggande fastighetsvärde om 128 Mkr före avdrag för latent skatt. Försäljningspriset överstiger bokfört värde med cirka 10 procent. Avyttringen omfattar två fastigheter med lokaler för bilhandel i Sundsvall och Gävle samt en fastighet med handel i ett externhandelsområde i Gävle. Frånträdet skedde den 15 december 2020.
 • I december startade Genova projekt Segerdal beläget i centrala Knivsta, granne med kommunhuset och i direkt anslutning till tågstationen. Projektet avser nyproduktion av cirka 300 hyresbostäder med en uthyrningsbar yta om cirka 17 000 kvm. Byggnaderna kommer att miljöcertifieras och första inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2022/2023. Projektet genomförs som ett joint venture tillsammans med Redito.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Genova ökar takten väsentligt i sin pågående byggnation av fastigheter för egen långsiktig förvaltning genom byggstart av projekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i pågående projekt i Norrtälje. Totalt omfattar dessa projekt cirka 60 000 kvm och över 1 000 hyresbostäder. Detta innebär att Genovas produktionstakt ökar kraftigt från 438 bostäder i pågående byggnation per 30 september 2020 till över 900 vid utgången av första kvartalet 2021. Projekten uppförs med en tydlig hållbarhetsprofil och kommer att miljöcertifieras. Som ett led i detta har ett nytt grönt ramverk för finansiering fastställts med en second opinion från Cicero.
 • Styrelsen för Genova fastställde i januari 2021 nya tillväxtmål för verksamheten samt förlängde affärsplanen till att omfatta perioden fram till utgången av 2025. De operativa målen reviderades upp och ska från och med 2022 öka pågående byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år från tidigare 750 samt öka andelen hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023 från tidigare 60 procent vid utgången av 2024. Bolagets finansiella mål, riskbegränsningar och utdelningspolicy är oförändrade.
 • I fastigheten Flogsta 47:1 har Genova efter kvartalet förlängt hyresavtalet med Gluntens Montessoriskola om cirka 6 000 kvm till den 31 augusti 2041 med ett årligt hyresvärde om cirka 11 Mkr. Vidare har hyresavtalet med Leo’s Lekland i fastigheten Mackmyra 20:18 om cirka 3 600 kvm förlängts i tre år och löper till och med 2029 med ett årligt hyresvärde om 4,5 Mkr.
 • Under och efter kvartalet har nyuthyrningar gjorts om drygt 10 000 kvm i den projektfastighet för lager och logistik i Uppsala som förvärvades i oktober 2020 och som byggstartades direkt efter årsskiftet 2021. Fastigheten kommer att omfatta totalt 21 500 kvm och beräknas stå klar i september 2021.
 • Genova har givit i uppdrag åt ABG ­Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) att, i egenskap av joint bookrunners, arrangera investerarmöten med start den 24 februari 2021, för att undersöka möjligheten att emittera efterställda gröna hybridobligationer med evig löptid och rörlig ränta med en volym om upp till 700 Mkr, under ett ramverk om 1 250 Mkr. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden. Vid genomförd transaktion kommer emissionslikviden att användas i enlighet med det gröna ramverk som tagits fram, inklusive inlösen av utestående preferensaktier.

VD-kommentar

2020 var ett år med stark utveckling och viktiga tillväxtsteg för Genova, i en turbulent omvärld präglad av coronapandemin. Vi genomförde notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm och en nyemission som stärkte vår finansiella ställning och likviditet. Genovas första och miljöcertifierade hyresbostäder stod klara och vi kompletterade portföljen med flera strategiska förvärv. Året avslutades med fortsatt tillväxt i fastighetsbestånd, driftsöverskott och antal bostäder i pågående byggnation.

Pandemin som vi trodde var på tillbakagång under hösten fortsatte att skapa osäkerhet under fjärde kvartalet och början av 2021. Vi är tacksamma att merparten av våra hyresgäster har fortsatt klara utmaningarna väl och att påverkan på Genovas verksamhet är mycket begränsad. Genomgående har förvaltningen, projekten och transaktionsverksamheten kunnat bedrivas på ett effektivt sätt, anpassat till myndigheternas krav och råd. Samtidigt ser vi fram emot den tidpunkt då vi återigen får arbeta närmare både kollegor, hyresgäster och partners så som vi är vana vid och uppskattar.

Framgångsrik uthyrning och god lönsamhet

Genova fortsatte att utvecklas med god lönsamhet under 2020. Vi ökade under året förvaltningsresultatet till 61 Mkr, motsvarande en ökning om 64 procent per stamaktie, vilket väl överstiger målet om en genomsnittlig årlig tillväxt om 20 procent. Värdeförändringarna var dock större under 2019 vilket gör att vi redovisar ett resultat efter skatt för perioden som är lägre än föregående år. Även målet om en årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent överträffades genom transaktioner, framgångsrik förvaltning och lönsam projektutveckling.

Under året har vi nytecknat och förlängt hyresavtal överstigande 30 000 kvm med stabila och långsiktiga hyresgäster. Detta ser vi som ett tecken på styrka i vår portfölj och en framtidstro på våra lägen, det är även ett kvitto på ett starkt arbete i vår förvaltningsverksamhet.

Ökad takt i bostadsbyggnationen

Sommaren 2020 stod Genovas första hyresbostäder klara och inflyttade, ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi. Genova har ett tydligt fokus på tillväxt genom produktion av hållbara hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vi har flera projekt under byggnation, samtliga med en tydlig hållbarhetsprofil, planerad miljöcertifiering och grön finansiering. I januari meddelade vi att vi ökar takten väsentligt i pågående produktion genom byggstart av bostadsprojekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i vårt pågående projekt i Norrtälje. Totalt omfattar dessa projekt cirka 60 000 kvm och över 1 000 hyresbostäder. Detta innebär att Genovas produktionstakt ökar kraftigt från 438 bostäder i pågående byggnation per 30 september 2020 till över 900 vid utgången av första kvartalet 2021.

Nya tillväxtmål

I ljuset av denna utveckling fastställde Genovas styrelse nya operativa tillväxtmål i januari 2021 där vi växlar upp tempot i verksamheten. Vi ska från 2022 öka pågående byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år från tidigare målet 750. Därtill ska vi öka andelen hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023 från tidigare målet 60 procent vid utgången av 2024.

Vi har idag en stor byggrättsportfölj om närmare 400 000 kvm med betydande övervärden att arbeta med som säkerställer en stabil organisk tillväxt med hög lönsamhet och stark koncentration till våra prioriterade marknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Samtidigt utvärderar vi för närvarande ett antal spännande nya förvärv som skulle stärka vår intjäningsförmåga och även generera ytterligare byggrätter. Under kvartalet genomförde vi ett antal strategiska förvärv med stor utvecklingspotential och försäljningar utanför huvudmarknaderna som bidrar till att renodla fastighetsportföljen.

Vi är väl rustade för att ta Genova mot de nya tillväxtmålen – balansräkningen är stark, likviditet god och teamet redo.

Michael Moschewitz, VD

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på Genovas webbplats: www.genova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl 08:00 CET.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se